Ansøgning om hjælp til forsørgelse

Mister du muligheden for at forsørge dig selv,
kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp
eller kontanthjælp.

For at have ret til hjælp skal dine forhold have ændret sig, så du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie.
Ændringen kan for eksempel være arbejdsløshed, sygdom, graviditet, fødsel, samlivsophør, separation eller skilsmisse.
Desuden skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, med mindre du er sygemeldt.

Loven tager hensyn til, om du har en ægtefælle med indtægt og formue, fordi ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden. Formue er for eksempel penge i banken, aktier, obligationer og andre værdipapirer samt bil eller motorcykel og friværdi i ejerbolig
Har du eller din ægtefælle formue, som kan dække jeres økonomiske behov, eller har din ægtefælle en indtægt, som kan forsørge jer begge, har du ikke ret til hjælp.
Loven siger, at Kommunen kan se bort fra en samlet formue på 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. tilsammen for ægtepar.
Har du kapitalpension, aldersopsparing, ratepension eller anden opsparing beregnet til brug efter, du har forladt arbejdsmarkedet, ser vi bort fra formuen de første seks måneder, du får hjælp. Herefter kan du ikke få hjælp, hvis opsparingen er større end 50.000 kr. – dog 100.000 kr. for ægtepar.

For at søge uddannelses- eller kontanthjælp på Ydelseskontoret skal du være registeret som ledig i Jobcenter Viborg. Efterfølgende skal du henvende dig på Ydelseskontoret hvor du vil få udleveret ansøgningsskema til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Er du i tvivl om hvordan ansøgningsskemaet skal udfyldes, kan du finde en guide her

Uddannelses- eller kontanthjælp?
Hjælpens størrelse afhænger af, om du er over eller under 30 år, og om du har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej.
• Er du under 30 år og uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du modtage uddannelseshjælp.
• Er du fyldt 30 år eller har en erhvervskompetencegivende uddannelse, vil du modtage kontanthjælp.

Fradrag for børnebidrag
Ydelseskontoret skal trække i kontanthjælpen, hvis du skal betale børnebidrag, men ikke har betalt til tiden, så Udbetaling Danmark har lagt ud for dit bidrag.

Indtægter skal modregnes
Dine egne indtægter og indtægter fra din ægtefælle – for eksempel løn, dagpenge og feriegodtgørelse – skal trækkes fra hjælpen. Du har derfor pligt til at fortælle Ydelseskontoret om alle indtægter.
Visse indtægter modregnes ikke i kontanthjælpen. Du kan få mere at vide på Ydelseskontoret.

Udbetaling af hjælp
Uddannelses- og kontanthjælp udbetales hver måned bagud og sendes til din Nemkonto på månedens sidste bankdag. Vi beregner den første udbetaling ud fra den dato, du har henvendt dig.

Kontanthjælpsloftet
Reglerne om kontanthjælpsloftet betyder, at der er en grænse for, hvor meget du samlet kan modtage i:
• Kontanthjælp
• Særlig støtte til boligudgifter samt
• Boligstøtte

Hvis din samlede hjælp (alle tre ydelser ovenfor) er højere end det kontanthjælpsloft, som gælder for dig, vil din særlige støtte og/eller boligstøtte blive sat ned.
Din samlede indtægt fra kontanthjælp, særlig støtte og boligstøtte kan dog godt være mindre end loftet.

Kontanthjælpsloftet har ikke nogen økonomisk betydning for dig, hvis du ikke modtager særlig støtte, og der ikke udbetales boligstøtte til din husstand.

Større gevinst ved arbejde
Hvis du tager arbejde – selv i få timer – får du dels en indtægtsfremgang og samtidig kan du få udbetalt mere af den boligstøtte eller særlige støtte, du måtte have mistet på grund af kontanthjælpsloftet.

225-timersreglen
225-timersreglen har betydning for dig, når du og/eller din eventuelle ægtefælle har modtaget kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år. Det er en betingelse, at du løbende opfylder kravet om 225 timers arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.
Hvis du aktuelt ikke har en arbejdsevne, der gør dig i stand til at arbejde 225 timer inden for 12 måneder, er du undtaget fra reglen. Det
er din sagsbehandler i Jobcenteret, der vurderer om du er undtaget.
Hvis du ikke arbejder de 225 timer, kan din kontanthjælp blive sat ned.
Er du gift, kan du miste din kontanthjælp helt.

Få boligstøtte og friplads ændret
Uddannelses- og kontanthjælpen er almindeligvis lavere end den indtægt, du har haft tidligere. Spørg evt. Udbetaling Danmark, om ændringen betyder noget, hvis du får boligstøtte og økonomisk friplads.

Skal hjælpen tilbagebetales?
Kommunen kan kræve, at hjælpen skal betales tilbage
• hvis du ikke har fortalt om ændringer i dine forhold, som har betydning for hjælpens størrelse
• hvis du får en erstatning, et underholdsbidrag eller lignende, der dækker samme formål som hjælpen.
• hvis du i løbet af kortere tid vil være i stand til at betale tilbage

Kan jeg få særlig støtte?
Særlig støtte er et tillæg til dine boligudgifter, som du kan søge, hvis du forsørger egne børn i hjemmet, hvis du har høje boligudgifter eller
store udgifter til at forsørge andre.
Ydelseskontoret tager stilling til, om du opfylder betingelserne for særlig støtte, når du søger om hjælp.