Vindmøller

Vindmøller

At opstille en vindmølle kræver tilladelse fra kommunen

Anmeldelse til kommunen
Alle nye vindmøller kræver anmeldelse til kommunen. Det gælder også de mindste møller. Anmeldelsen kræves efter bygningsreglementet og bekendtgørelse om støj fra vindmøller samt bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Dog skal mikro/minimøller (rotorareal max. 5 kvm.) ikke anmeldes efter VVM-reglerne.

Afhængig af møllens type og placering kan der være krav om kommune- og lokalplanlægning samt flere tilladelser eller dispensationer.

Opstilling af vindmølle
Hvis du ønsker at opstille en vindmølle, skal du sende en anmeldelse til kommunen. Denne skal indeholde information om møllens placering og størrelse. Herudover skal du sende de oplysninger, der kræves efter bygningsreglementet og støjbekendtgørelsen samt bekendtgørelsen om VVM. Desuden skal der vedlægges støjdokumentation for en prototype af den vindmølle, der ønskes opstillet. Der skal også vedlægges beregninger af støjen ved de nærmeste beboelser eller et andet støjfølsomt areal. Målinger og beregninger skal opfylde bestemmelserne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.

Hvis der også kræves tilladelse/dispensation efter anden lovgivning, skal der vedlægges en begrundet ansøgning.

Energistyrelsen
Inden du kan opstille en vindmølle, skal den godkendes af Energistyrelsen. Denne sikrer, at vindmøllen og dens fundament opfylder sikkerheds-, energi- og kvalitetsmæssige krav. Det er nødvendigt at møllen er godkendt af Energistyrelsen, inden Kommunen kan behandle en anmeldelse/ansøgning.

Kommuneplanens retningslinjer
Kommuneplanens retningslinjer kan læses her: Kommuneplan 2017 - 2029, retningslinje 4 - vindmøller

Byrådet har besluttet at der ikke udarbejdes en ny vindmølleplan, og at konkrete projekter behandles løbende. Se byrådets beslutning og prioritering af vindmølleprojekter her.

Sidst opdateret: 17.08.2017