Anlæg i det åbne land

Der er særlige regler for fritstående solcelleanlæg ved helårs- og fritidsboliger i det åbne land.

Landzonetilladelse
Solcelleanlæg i en vis afstand fra ejendommens bygninger kræver landzonetilladelse efter planlovens §35. Normalt kræver kommunen ikke landzonesagsbehandling af solcelleanlæg, som etableres på bygninger eller i umiddelbar tilknytning til bygningen på ejendommen. Altså i haver eller på andre udenomsarealer omkring bygningerne. I praksis omhandler det ansøgninger vedrørende diverse skure o.l. på højst 50 m2 i tilknytning til bygninger.

Enkeltsager
Hver enkelt sag om solcelleanlæg vurderes konkret af kommunen. Dette sker i henhold til kommuneplanens retningslinjer og rammebestemmelser. Desuden inddrages eventuelle lokanplanbestemmelser.

Retningslinjer 
Kommunen bruger følgende retningslinjer for behandling af ansøgninger om fritstående solcelleanlæg ved boliger i det åbne land:

  • Solcelleanlæg skal som udgangspunkt placeres på tag eller i umiddelbar tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse.
  • Der skal foreligge en vægtig begrundelse for, hvorfor det ansøgte ikke kan placeres i umiddelbar tilknytning til ejendommens samlede bebyggelse – i praksis max ca. 25 m fra den samlede bebyggelse på ejendommen. Kun i særlige tilfælde tillades fritliggende placeringer.
  • Privatøkonomiske hensyn eller hensyn til egen udsigt kan ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering.
  • Jo større beskyttelsesinteresser, jf. kommuneplanen, jo sværere er det at opnå en tilladelse til et anlæg uden tilknytning til ejendommens bebyggelse.
  • At tagkonstruktion e.l. ikke kan bære, kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da det forudsættes at tagkonstruktion e.l. kan forstærkes eller udskiftes.
  • Skyggende beplantning e.l. på egen grund kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da det forudsættes at beplantningen e.l. kan fjernes.
  • Skyggende beplantning e.l. på naboejendom kan normalt ikke begrunde en tilladelse til en fritliggende placering, da ejendommen i så fald ikke er velegnet til solceller.
  • Det er ikke afgørende, at beplantning er noteret med fredskovspligt, da ejendommen i så fald ikke er velegnet til solceller.
  • Tilladelser ledsages normalt af vilkår om fjernelse efter endt anvendelse for at undgå ophobning af overflødige tekniske anlæg i det åbne land.

Baggrund for retningslinjer
Kommunen behandler helt overordnet fritstående solcelleanlæg i landzone som fritliggende skure o.l. i landzone. Konstruktionen med et ”tag” af solceller kan sammenlignes med et halvtag. Det kan det fordi, solcellernes refleksion vil gøre de fleste solcelleanlæg mere visuelt dominerende end et skur e.l. med sædvanligt tagmateriale. Desuden skal solcelleanlæg, i sagens natur, være meget synlige fra især syd og sydvest. Kun i særlige tilfælde tillades fritliggende placeringer af skure e.l.. Dette er f.eks., hvis der er en tilknytning til ”noget andet”. Hvilket kunne være en anvendelse til f.eks. friluftsliv, udendørs sport, turisme eller institutioner.

I relation til solcelleanlæg er den (selvfølgelige) begrundelse for en ansøgt placering uden tilknytning til ejendommens bebyggelse, at man ikke har en egnet placering på eller ved bebyggelsen.

Miljøet
Ved administration af planlovens landzonebestemmelser, skal der tages hensyn til miljøet. Kommunen kan tage hensyn til de miljømæssige fordele ved at tillade anlæg til vedvarende energi. Men kommunen skal samtidigt foretage en vurdering i forhold til landskabelige, naturmæssige og planlægningsmæssige hensyn samt nabohensyn. Da miljøhensyn således ikke går forud for andre hensyn, skal ansøger selv så vidt muligt sørge for, at grundlaget for etablering af solcelleanlæg på den pågældende ejendom er til stede. Ansøger kan f.eks. selv sørge for at fjerne skyggevirkning på sin ejendom eller at (om)bygge sine bygninger, så solcelleanlæg kan etableres på tag.

Sidst opdateret: 01.07.2016