Kræver det byggetilladelse/anmeldelse

Vær opmærksom på, at selvom noget ikke kræver byggetilladelse, kan det kræve tilladelse i forhold til anden lovgivning. Uanset om noget ikke kræver byggetilladelse, skal arbejdet udføres iht. BR15.

 

Emne
Kræver
byggetilladelse
           
Kræver ikke byggetilladelse
           

Genopføre på gammel sokkel.

Hvis et byggeri er fjernet helt ned til soklen, betragtes det som nedrevet, og du skal søge en  byggetilladelse, hvis du vil opføre noget nyt

 x

 
Multibaner/kunstgræsbaner (er dog omfattet af flere lovområder se oversigt)
x
Legepladser (kap. 4.4 stk. 1 vejl.)
x (1.3.3)
Skaterbaner (kap. 4.4 stk. 1 vejl.)
x (1.3.3)
Ridebaner med dræning og terrænændringer
x
Lysmaster
x (1.3.3)
Vaskepladser (ved industri)
x (1.3.3)
Vaskepladser (ved landbrug) kap. 1.5
 
x
Hegnsmure > 1,80 ved skel (tæt konstruktion)
x (1.3.3)
 

Stakit/plankeværk i skel indtil 2,0 meter (er dog omfattet af hegnsloven

  x
Trådhegn
x
Parkeringspladser (dog tilslutningstilladelse for regnvand)
x
Facadeskilte, udhængsskilte, skiltepyloner og markiser
x (1.3.3)
Enkeltstående flagstang
(Højde > 12 m og tættere på skel end 2,5 m kan kræve helhedsvurdering iht. BR 10 kap. 2.1)
x
Flagborge (jf. UFR-2008-30V)
x (1.3.3)
Skorsten ved enfamiliehuse
x
Skorsten øvrige
x (1.3.3)
Skulpturer (omfang som skiltepylon)
x (1.3.3)
Afløbsinstallationer (renovering og vedligehold af eksisterende).
x

Byggeloven (uddrag)

§ 2. Loven finder anvendelse ved:
a) opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse,
b) ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,
c) ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,
d) nedrivning af bebyggelse,
e) ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.

Stk. 2. Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage.

Stk. 3. Loven finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art. Dette gælder dog ikke transportable konstruktioner, der er tilladt opstillet i medfør af lov om sommerhuse og campering m.v.

Stk. 4. Loven finder anvendelse på bestående bebyggelse uanset tidspunktet for bebyggelsens opførelse, når de enkelte bestemmelser indeholder udtrykkelig hjemmel herfor.

 

Sidst opdateret: 21.03.2019