Facadeændring

facade af bygning

Nedenfor kan du se, hvilke krav der stilles til ansøgning om facadeændring.

Arkitekturen skal respekteres
Hvis du vil ændre en husfacade, skal husets arkitektur respekteres. Der skal også tages hensyn til helhedsvirkningen i forbindelse med omgivelserne. Der er samtidig bygge og brandmæssige krav, som skal overholdes. Der kan være bestemmelser i tinglyste servitutter, lokalplan eller byplanvedtægt, der stiller krav til bygningers ydre fremtræden.

En del af Viborgs midtby er omfattet af "Bevaringsplan Viborg, 1972", der indeholder en beskrivelse af bevaringsværdige bygninger indenfor bevaringsområdet. 

Facade ændringer kan desuden kræve dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 15, 18 eller 50, hvis det er inden for strandbeskyttelseslinien, inden for 100 meter fra en gravhøj eller på et areal med en tinglyst fredning.

Bevaringsværdige bygninger
Kommunen har et Kommuneatlas over Viborg, som udpeger nogle bygninger i kommunen som bevaringsværdige i forskellige kategorier. Hvis din ejendom er udpeget som bevaringsværdig, vil det altid være en god idé at rette henvendelse til byggesagsafdelingen for at få råd og vejledning til, hvilke hensyn du bør tage.

Oplysning om bevaringsværdi m.m. til bevaringsværdige og fredede bygninger kan også hentes via Kultur-styrelsens hjemmeside. Du kan se linket i den grå boks.

Énfamiliehuse
Ændring af facaden kræver ikke kommunens tilladelse, medmindre huset er udpeget som bevaringsværdig bygning i en lokalplan.

Rækkehuse
Ændring af facaden kræver i de fleste tilfælde tilladelse fra kommunen, da bebyggelserne ofte er omfattet af bestemmelser om bevarelse af bebyggelsens ensartethed.

Etageboliger og erhvervsbyggeri
Ændringer af facader kan kræve tilladelse, hvis ændringerne omfatter der bærende konstruktioner og/eller flytning af facade.
facade.

Du skal søge via den røde boks til højre på siden.

Sidst opdateret: 07.07.2017