Spørgsmål og svar om de nye regler

Hvad er reglerne, hvis jeg bygger til en eksisterende garage m.v.?
Hvis det samlede areal af samtlige småbygninger efter om- eller tilbygningen udgør mindre end 50 m2 skal du ikke anmelde byggeriet.
Hvis det samlede areal er over 50 m2, skal du altid søge om byggetilladelse.

Hvor mange bygninger må jeg opføre uden anmeldelse?
Som udgangspunkt er der ikke en begrænsning for, hvor mange bygninger du kan opføre uden anmeldelse, f.eks. kan du bygge to skure på 15 m2 hver. Reglerne for beregning af bebyggelsesprocenten findes i bilag 1 til BR 15.
Er du i tvivl om, hvorvidt du overholder bebyggelsesprocenten, kan du kontakte Teknik & Miljø og få oplyst, hvor stor en garage m.v., du kan opføre.

Tidligere måtte man opføre to småbygninger på højst 10 m2 på sin grund. Gælder det stadig?
Nej, denne regel er fjernet. Disse bygninger skal medregnes i de 50 m2.

Gælder ændringen også for garager m.v. ved sommerhuse?
Reglerne gælder også for garager m.v. ved sommerhuse. Reglerne for garager m.v. i sommerhuse findes i kap. 2.2.6, stk. 3.

Hvordan finder jeg ud af, om der er en lokalplan for mit område eller andre særlige regler?
Se hvad der gælder for din ejendom på Danmarks Miljøportal.

Gælder reglerne også for beboelsesbygninger under 50 m2?
Reglerne gælder alene for bygninger, som ikke anvendes til beboelse.

Hvad gør jeg, hvis bygningen skal ligge tæt på f.eks. sø, å, skov eller gravhøj?
Det er dit ansvar, at bygningen opføres lovligt. Du skal derfor søge om de nødvendige dispensationer efter anden lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven. På Danmarks Miljøportal kan du se vejledende bygge- og beskyttelseslinjer, hvor indenfor byggeri kan være forbudt. Byggeriet må ikke begynde, før du har fået de nødvendige dispensationer, og klagefristen er udløbet.

Jeg vil gerne opføre et udhus mere end ca. 25 meter fra bygningerne på min ejendom i landzone - må jeg det?
Nej, det kan kræve tilladelse efter planlovens § 35 (landzonebestemmelsen). Bygninger skal som udgangspunkt opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Byggeriet må ikke begynde, før du har fået en landzonetilladelse, og klagefristen er udløbet.

Sidst opdateret: 29.06.2017