Carporte, udhuse m.m. under 50 m² i alt

Fra den 1. juli 2017 udgår anmeldelsesbegrebet af bygningsreglementet. Ændringen har blandt andet betydning for opførelse af sekundær bebyggelse, der har et samlet areal på højst 50 m2. Sekundær bebyggelse er garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, drivehuse og lignende bygninger med et areal på højst 50 m2.

Carporte under en vis størrelse
Fra 1. juli 2017 skal opførelse af garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger ikke længere anmeldes til kommunen, hvis de er under en vis størrelse.

Fritagelsen gælder kun, hvis det samlede areal af småbygninger på din ejendom ikke overstiger 50 m2. Det vil sige, at hvis du overskrider 50 m2 skal du ansøge om byggetilladelse efter de almindelige bestemmelser.

Nye regler
De nye regler betyder, at:

  • Garager m.v. med et samlet areal på højst 50 m2 kan opføres, uden at der skal ske anmeldelse.
  • Tilbygninger eller ombygninger af en eksisterende garage m.v., hvor det samlede areal af alle småbygninger efter om- eller tilbygningen udgør mindre end 50 m2 kan ske uden, at der skal ske anmeldelse.
  • Små bygninger på under 10 m2, som drivhuse, legehuse, småskure m.v. skal nu tælles med i de 50 m2. Disse var tidligere undtaget.

Garager over 50 m2
Ved garager m.v. over 50 m2 skal du fortsat altid søge om byggetilladelse. Det gælder også, hvis du bygger til en garage m.v., og det samlede areal efter tilbygningen er over 50 m2.

Reglerne gælder kun for bygninger, der ikke anvendes til beboelse. Det kan være garager, carporte, udhuse m.v. Der skal altid søges byggetilladelse til bygninger, der skal bruges til beboelse, f.eks. annekser, uanset arealet.

Garager m.v. skal overholde alle relevante bestemmelser i bygningsreglementet og anden lovgivning, også selvom byggeriet ikke skal anmeldes til kommunen.

Byggeretten
Overholder du byggeretten, som findes i kap. 2.2.3.4 i Bygningsreglement 2015, som omfatter carporte, garager, udhuse, overholder du de relevante bebyggelsesregulerende krav i bygningsreglementet.
Kan byggeriet ikke overholde byggeretten, skal kommunen foretage en helhedsvurdering af byggeriet. Hvis kommunen skal foretage en helhedsvurdering, skal du indsende en ansøgning. Opsætning af garagen kan derfor ikke længere ske uden anmeldelse. Herudover skal garager overholde de øvrige relevante krav i bygningsreglementet i forhold til blandt andet konstruktioner og brand.

Bebyggelsesprocent
Er der mere end en garage m.v. på din grund, skal du være opmærksom på, om du kan overholde bebyggelsesprocenten. Du kan altid bygge 35 m2 (20 m2 for rækkehuse) uden at det skal medregnes i bebyggelsesprocenten, men arealer over 35 m2 og 20 m2 skal medregnes.
Du skal derfor være opmærksom på, om byggeriet vil betyde, at bebyggelsesprocenten overskrides. Hvis du er i tvivl, kan du henvende dig til Teknik & Miljø.

Lokalplaner
Du skal også være opmærksom på, om der er forhold i f.eks. lokalplaner som regulerer opsætningen af garager m.v. Se de gældende lokalplaner på hjemmesiden.

Oplysninger til brug for BBR
Når den nye bygning er færdig, har du pligt til at give oplysninger om byggeriet til kommunen til brug for ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR). Skema til indberetning kan findes i den røde selvbetjenings-boks til højre.

 

Sidst opdateret: 29.06.2017