Landzonetilladelse

Eksempel på by- og landezoner

Danmark er inddelt i zoner, hvor der gælder forskellige regler for byggeri. På denne side kan du læse om Planloven og landzoner.

 

Planloven

Planloven inddeler hele landet i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

 

Landzonen er videre delt op i: 

  • lokalplanlagte områder – arealer i landzonen, hvor der er udarbejdet en lokalplan
  • landsbyer, som er afgrænset i kommuneplanen
  • det åbne land (den uplanlagte del af landzonen)

Der er et formål med at inddele det åbne land i zoner, ligesom der er et formål med bestemmelserne om landzone i planloven. Formålet er at modvirke en tilfældig og uhensigtsmæssig spredning af byer og anlæg i det åbne land.

Landzoner

I landzonen må man som udgangspunkt kun bygge og anlægge noget, der er nødvendigt for hovederhvervene i landzonen. Disse er landbrug, skovbrug og fiskeri. Andre byggerier og anlæg kræver som udgangspunkt en tilladelse efter planloven.
Bestemmelserne skal sikre, at egentlig byudvikling sker i byzoner. Udviklingen skal efter en gennemarbejdet plan, i form af kommuneplanen og lokalplaner. Derfor kræver udstykning, byggeri og anlæg samt ændret brug af ejendomme og arealer i landzone normalt tilladelse efter planlovens § 35. 

   

Ansøgning

Hvis du er i tvivl om et byggeri, ændret brug af en bygning eller et areal kræver tilladelse efter planloven, kan du kontakte Byggeri.
Hvis der kræves landzonetilladelse, skal du indsende en ansøgning via Byg og Miljø (se den røde selvbetjeningsboks). Ansøgningen skal indeholde en skitse, der viser facader med beskrivelse af materiale og farvevalg og begrundelse. Inden Kommunen må give en landzonetilladelse, skal ansøgningen som hovedregel sendes til naboer til orientering i 2 uger.

 

Anden lovgivning

Du skal være opmærksom på, at et projekt også kan kræve behandling efter anden lovgivning. Kommunen anbefaler ansøger at orientere sig på www.miljoeportal.dk for at se, om der f.eks. er fredninger, naturbeskyttelse, bygge- og beskyttelseslinjer, diger eller andre begrænsninger.

 

Annoncering og klagemulighed

Landzonetilladelser bliver annonceret på Kommunens hjemmeside. Kommunens afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet indenfor 4 uger, regnet fra annonceringsdatoen.
En tilladelse kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og ingen har klaget over tilladelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Planklagenævnets hjemmeside. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

 

Har du spørgsmål om planlovens landzonebestemmelser, er du velkommen til at kontakte Byggeri.

Sidst opdateret: 02.04.2020