Udviklingsplaner og andre mindre projekter

Aktivitetsareal Finderup

Puljen 2020

Ansøgningsfrist 31. august 2020


Viborg Kommune har i 2020 afsat en pulje på 2.235.000 kr. til realisering af udviklingsplaner og andre mindre projekter i landsbyerne i Viborg Kommune. Puljen kan ikke bruges til projekter i Viborg og Bjerringbro.

Puljen er en videreførelse og udvidelse af den tidligere pulje ”Byforskønnelse mindre byer”, så den nu også støtter projekter omfattet af lokale udviklingsplaner.

Der kan søges om støtte til projekter indenfor indsatsområderne:

1. Projekter i henhold lokale udviklingsplaner. Kan kun søges af landsbyer med enten en godkendt lokal udviklingsplan eller en plan der er i politisk godkendelsesproces (høring).

2. Andre mindre projekter til forskønnelse af landsbyer, som eks. etablering af og opgradering af fælles udendørs opholds- og aktivitetsarealer

3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på gennemgående veje kombineret med byforskønnende elementer

Hvem kan ansøge

Ansøgningen skal sendes af en borgerforening, et lokalråd eller anden forening, der repræsenterer det samlede lokalsamfund i de mindre byer.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i boksen "Ansøgningsskema", og være indsendt senest 31. august 2020.

Under ”Yderligere oplysninger” ligger en beskrivelse af ansøgningsprocedure og strategi for ansøgninger til puljen samt et print af ansøgningen, så foreningen kan se, hvad ansøgningen skal indeholde af oplysninger og bilag.

Landdistriktsudvalget tager d. 27. oktober 2020 stilling til, hvilke ansøgninger, der kan få støtte.

Forventede vilkår ved eventuel godkendelse

Hvis en ansøgning om etablering af anlæg, f.eks. en ny legeplads, bliver imødekommet, vil ansøgeren blive forpligtiget til at varetage fremtidig drift og vedligehold, samt sikre de forsikringsmæssige forpligtigelser. Dette gælder uanset ejerforhold af det areal anlægget etableres på, inkl. kommunalt ejede arealer.

Den tidligere pulje ”Byforskønnelse mindre byer” har i perioden 2012-19 meddelt støtte til 153 projekter i de mindre byer for et samlet beløb på 22 mio. kr. 

Under "Yderligere oplysninger" er en oversigt over hvilke projekter der har modtaget støtte de enkelte år og et oversigtskort med deres placering. 

Yderligere oplysninger

Sidst opdateret: 14.05.2020