Tildeling af støtte

Hvor meget kan du opnå i støtte og hvilke regler gælder der?

Hvor meget kan du få i støtte? Hvilke regler gælder ved tildeling af støtte?

Tilskud til nedrivning
Der gives 100 % støtte til nedrivninger. Der kan gives støtte til nedrivning af private udlejningsboliger, ejerboliger, andelsboliger og erhvervsbygninger.

For nedrivning af boliger er det et krav, at de er opført før 1960, og at de er nedslidte.

Renovering

Lovgivningen giver mulighed for støtte på op til 50%, men støtten vurderes i hvert enkelt tilfælde – alt efter projektets økonomiske omfang. Erfaringsmæssigt ligger den tildelte støtte i Viborg Kommune på mellem 15-40%. Dog kan beløbet hæves til op til 75 %, hvis der er tale om bevaringsværdige bygninger. Støtteberettigede udgifter gives til istandsættelse af facader, tag, vinduer, døre, udhæng, udvendige trapper, gesims, skorstene og lign. (klimaskærm).

Hvordan beregnes tilskuddet?
Tilskuddet beregnes på baggrund af et tilbud på de bygningsarbejder, der søges tilskud til, og tilbuddet skal vedlægges ansøgningen. Tilskuddet kan ikke efterfølgende forhøjes, selvom de faktiske udgifter måtte overstige det beløb, der er angivet i ansøgningen.

Hvordan gives støtten?
Støtten gives som et kontant (skattefrit) tilskud til de samlede støtteberettigede udgifter, der er forbundet med istandsættelse. Du forestår selv de løbende udgifter, da tilskuddet først kan udbetales efter projektets færdiggørelse.

Sidst opdateret: 27.04.2018