Landsbypedeller

Var det noget for dig at blive landsbypedel? Læse mere om det her

Hvad er Landsbypedeller?

I Viborg Kommune er der i flere byer grupper af borgere, som hjælper med at renholde og vedligeholde det lokalområde, de bor i. Organiseret under den forening der i landsbyerne svarer til den lokale borgerforening (herefter benævnt borgerforening) i regi af landsbypedeller, borgerlaug, "grønne mænd" eller lignende.

"Hvad skal det til for?"

Landsbypedellerne er en gruppe af frivillige – ofte pensionister og efterlønnere - der finder glæde i at engagere sig og gøre noget til gavn for deres landsby. Samtidig nyder de det store sociale sammenhold, der automatisk opstår.

Det giver mening, at:

 • gøre noget nyttigt for fællesskabet
 • holde sig i gang med fysisk aktivitet
 • tage del i hyggeligt samvær.

Gruppens arbejde kan desuden være en fin måde at blive integreret i lokalsamfundet på.

Hvilke opgaver kan man hjælpe med?

 • Oliere/vaske borde/bænke. 
 • Vaske skilte, skraldespande og gadeinventar for alger/snavs i parker/i byen.
 • Slå græs ved byskilte/indfaldsveje med græsslåmaskine/trimmer.
 • Luge og renholde fortove/belægninger på udvalgte placeringer.
 • Opmale tekst på mindesten.
 • Opsamle affald i byen – hvor ingen andre gør det.
 • Luge i bede som ikke driftes kommunalt.
 • Holde opsyn med arealer og inventar og melde ind til kommunen ved hærværk og lignende.

De lokale landsbypedeller yder en væsentlig indsats som Viborg Kommunes "øjne" i lokalområderne, idet Park og Vej ikke har deres daglige gang i byerne.

De opgaver der løses af landsbypedeller, må ikke overlappe med de opgaver kommunen løser, men må gerne være et supplement der "løfter" helhedsbilledet og samtidig tilgodeser eventuelle planlagte tiltag i områderne.

Biodiversitet og forskellige plejeniveauer

I Viborg Kommune vedligeholdes grønne områder og naturarealer i forskelligt plejeniveau. Nogle områder har parkpræg og dermed et højt plejeniveau, mens der på andre områder prioriteres et mere naturpræget udtryk.

Flere steder arbejdes der bevidst for bedre biodiversitet og mere bynatur. Planter som forekommer naturligt bevares, græs får lov til at blive langt før klipning, der tilsås urteblandinger med vilde planter, og ved beskæring og tynding i læbælter og skovområder efterlades større stammer og af-klip i naturen. Alt sammen for at give bedre levesteder for forskellige insekter og dyrearter. Der vil derfor være arealer og områder, hvor det ikke vil være hensigtsmæssigt at pleje mere intensivt.

Aftaler omkring landsbypedeller

For at afklare hvilke opgaver der kan udføres af frivillige landsbypedeller i et lokalområde, er det vigtigt at gå i dialog med kommunen. Der kan være arealer, hvor der allerede er indgået driftsaftaler mellem en lokal forening og kommune enten på baggrund af en områdefornyelse eller støtte via kommunale puljer. Ofte vil der være behov for at Viborg Kommune sammen med landsbypedellerne gennemgår forskellige områder eller elementer i byen på stedet for at orientere om den eksisterende drift og få klarhed over, hvad man kan og må som frivillig landsbypedel.

Dialogen skulle gerne munde ud i en driftsaftale mellem kommunen og den lokale borgerforening der beskriver fordelingen af opgaver. Det er et krav, at en ordning med frivillige landsbypedeller har ophæng i den lokale borgerforening. Det vil være formanden for borgerforeningen, som underskriver den endelige driftsaftale.

Der kan søges om støtte til indkøb af materiel og maskinel, som bruges til vedligeholdelse af arealer. Se puljen: "Støtte vedligeholdelse af arealer".

Der kan ligeledes søges støtte fra "Driftspulje til understøttelse af frivilligt arbejde". Puljen finansierer driftsudgifter, der understøtter den frivillige indsats, så som brændstof, maling og service af maskinel.

Der kan desuden søges om støtte til dækning af de ekstra forsikringsomkostninger, som den relevante forening, eks. borgerforeningen kan få ved at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring til en landsbypedel-ordning. VibLand (Viborg Landsbysammenslutning) er behjælpelig med fordelagtige forslag til forsikringer. Kontakt: mail: lonekastberg@vibland.dk tlf.: 28 14 43 80.

Se en pdf med hele teksten ovenfor her

Sidst opdateret: 07.07.2020