Øster Teglgårdsvej 25A

nedrive bevaringsværdig bygning

Bekendtgørelse om nedrivning af bevaringsværdig bygning, Øster Teglgårdsvej 25A, 8800 Viborg.

 

Ejeren af ejendommen ønsker at nedrive den bevaringsværdige bygning, der er beliggende Øster Teglgårdsvej 25A, 8800 Viborg, matr.nr. 5a, Viborg Markjorder.

 

Staldbygningen er opført i 1850 og fremstår i røde teglsten med markante portpartier mod søen og kamtakkede gavle. Bygningen fremstår overvejende i røde teglsten med rødt tegltag.

Bygningen består af flere sammenbyggede dele, hvoraf den sydlige del fremstår hvidpudset, men med samme proportioner og tagdækning som hoveddelen. Mod øst er en nyere tilbygning med eternittag, der ikke rummer de samme materialemæssige eller arkitektoniske kvaliteter som staldbygningen i øvrigt. 

 

Staldygningen udgør den sydlige del af et flerfløjet anlæg, hvor hovedbygningen påtænkes bevaret. Bygningen er vurderet med en bevaringsværdi 3 i Kommuneatlas Viborg.

 

Staldbygningen ønskes nedrevet med baggrund i bygningens stand, da dele af tagkonstruktionen og facadepartierne er styrtet sammen. Det vurderes dermed ikke muligt eller hensigtsmæssigt at bevare bygningen med henblik på en ombygning til boligformål.

 

Området er omfattet af Lokalplan 440, der muliggør en genopførelse af staldbygningen med overordnet samme hovedform og grundrids som den eksisterende bygning. Lokalplanen tilsigter med dette at fastholde den overordnede struktur i det flerfløjede anlæg.

 

Offentlig bekendtgørelse

Inden kommunen kan give tilladelse til nedrivning af en bevaringsværdig bygning, skal den påtænkte nedrivning offentliggøres med en frist på mindst 4 uger. Dette sker for at give mulighed for indsendelse af indsigelser, bemærkninger mv. til den videre behandling af sagen.

 

Den offentlige bekendtgørelse sker med baggrund i § 18 i Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen offentliggøres fra den 24. januar 2018 til og med den 21. februar 2018.  

 

Som ejer og bruger af ejendommen, eller som museum, forening eller lignende med lokalt tilhørsforhold, som har interesse i bevaringsspørgsmål, modtager du/I denne underretning, så du/I er orienteret om offentliggørelsen og fristen for indsigelser.

 

Har du bemærkninger eller indsigelser til nedrivningen, skal disse være modtaget af Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Plan, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, e-mail: byggeriogmiljoe@viborg.dk senest den 21. februar 2018.

 

Forvaltningen vil herefter tage stilling til evt. bemærkninger, inden der træffes endelig afgørelse.

 

Bilag1: Oversigtskort

Sidst opdateret: 24.01.2018