Sagens gang

Skimmelsvamp. Der kan være forskel på, hvordan sager gribes an afhængig af problemernes karakter, ejerforhold m.v. Her er vist et eksempel på sagsbehandling

Henvendelse og procedure
En borger henvender sig til Byggeri & Miljø. Det afklares, hvilke eventuelle yderligere oplysninger/materiale forvaltningen har behov for.

  • Ved lejeboliger forelægges sagen for udlejer.
  • Der aftales evt. besigtigelse af boligen med lejer og udlejer.
  • Besigtigelsen er visuel, men vurderes der et behov for yderligere dokumentation/undersøgelse, rekvireres ekstern teknisk assistance.
  • Besigtigelsen foretages i henhold til byggeloven.
  • Der udfærdiges en besigtigelsesrapport, som tilsendes sagens parter.

Reaktionsmuligheder
Afhængig af problemstillingerne er kommunens reaktionsmuligheder

  • Rådgivning og vejledning.
  • Inddragelse af Embedslægeinstitutionen.
  • Påbud til ejeren om udførelse af visse arbejder.
  • Forbud mod benyttelse af boligen/lokalerne (kondemnering).

Kondemnering kan komme på tale, når der er væsentlig sundhedsfare ved ophold i boligen. Bliver en bolig kondemneret, det vil sige forbud mod benyttelse af ejendommen til beboelse, tilbydes lejerne genhusning.

Sidst opdateret: 28.08.2017