Når sagen er afgjort

Beboerklagenævnets afgørelse af sagen meddeles begge parter ved brev. Når nævnet har truffet en afgørelse, er nævnets behandling af sagen afsluttet


Hvis du er uenig i afgørelsen
Hvis du er uenig i den afgørelse, som beboerklagenævnet har givet, har du mulighed for at indbringe afgørelsen for boligretten. En klagevejledning vil fremgå af afgørelsen.

Du skal som udgangspunkt indbringe nævnets afgørelse for boligretten senest 4 uger efter, at du har fået underretning om afgørelsen. Ved beregningen af fristen ses der bort fra juli måned.

Boligretten kan dog undtagelsesvis tillade, at sagen indbringes for boligretten efter udløbet af fristen. Ansøgning herom skal indgives til boligretten inden 1 år efter beboerklagenævnets afgørelse.

Nævnet skal ikke medindstævnes, da kun udlejer og lejere er part i en eventuel retssag. Dog anmoder nævnet venligst om at blive underrettet, såfremt sagen indbringes for boligretten, ligesom nævnet gerne modtager underretning om sagens udfald.

Modparten har ikke efterlevet afgørelsen
Det afhænger af den konkrete sag, hvilke muligheder du som lejer eller udlejer har for at gennemtvinge en afgørelse, hvis modparten ikke har efterlevet afgørelsen. Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe med at gennemtvinge en afgørelse. Sidst opdateret: 27.01.2017