Et typisk sagsforløb

Før sagen afgøres af beboerklagenævnet får både lejer og udlejer mulighed for at give relevante oplysninger om tvisten

Du får løbende mulighed for at fremkomme med dine bemærkninger til de relevante oplysninger, som modparten giver i sagen. Sagen forelægges som udgangspunkt først beboerklagenævnet til afgørelse, når den er tilstrækkeligt oplyst.

Sagen starter
Det er beboerklagenævnets sekretariat der modtager og opretter sagen, og det er også sekretariatet der forestår det videre arbejde med at få indhentet de relevante oplysninger i sagen. 

Når sagen er modtaget, bliver modparten orienteret om sagen. Modparten får samtidig mulighed for at fremkomme med supplerende oplysninger og for at give bemærkninger til de fremkomne oplysninger.

Indhentning af oplysninger
Sekretariatet indhenter som udgangspunkt oplysninger om sagen hos lejer og udlejer. Der er også mulighed for at indhente oplysninger hos andre, herunder offentlige myndigheder. Nævnet kan også besigtige det lejemål, som sagen handler om. I så fald indkaldes både lejer og udlejer med mindst en uges varsel.

Hvornår træffes der afgørelse
Når sagen er oplyst, det vil sige, når der er indhentet tilstrækkeligt med oplysninger til, at sagen kan forelægges nævnet, afholdes et nævnsmøde. Beboerklagenævnet træffer på mødet en afgørelse i sagen.

Hvis en part ikke svarer på sekretariatets henvendelser, eller hvis en part på anden måde ikke medvirker til sagens oplysning, kan nævnet vælge at træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med den anden parts oplysninger.

Beboerklagenævnet skal træffe en afgørelse i sagen senest 4 uger efter det tidspunkt, hvor nævnet har modtaget de sidste relevante oplysninger i sagen. Sker dette ikke, kan sagen indbringes for boligretten uden at afvente en afgørelse fra nævnet.

Det afhænger af sagen, hvor lang tid der går med at få oplyst sagen. Fra sagen indbringes og til nævnet træffer en afgørelse, vil der typisk gå 3-4 måneder.

 

Sidst opdateret: 21.08.2015