Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet afgør uenighed mellem lejer og boligselskab (udlejer af alment lejemål)

Beboerklagenævnet for Viborg kommune er nedsat ved lov. Nævnet er uafhængigt af kommunen og er uvildigt. Det betyder også, at nævnet ikke kan give råd og vejledning om løsning af den konflikt, som parterne står i.

Tvist / uenigheder
Som tvistenævn kan nævnet træffe afgørelse i en række sædvanligt forekommende tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere af almene lejemål, hvis lejer og udlejer ikke selv kan løse uenigheden.

Tvistenævn
Et tvistenævn er en administrativ myndighed, der minder om en domstol.

Nævnet består af en formand, der er jurist, og to medlemmer, der er sagkyndige med hensyn til almene boligforhold fra henholdsvis udlejers og lejers synspunkt. I sager om lejers tilsidesættelse af god skik og orden tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Beboerklagenævnet har et sekretariat, der er stillet til rådighed af kommunen.

Kontakt
Du er velkommen til at ringe eller skrive til beboerklagenævnets sekretariat for at få vejledning om, hvilke typer af sager, der kan indbringes for nævnet, og hvordan du skal indbringe en sag for nævnet.

Sidst opdateret: 04.01.2019