Lokalplan nr. 514

Forslag til lokalplan nr. 514 og kommuneplantillæg nr. 32 - Vindmølleområde ved Tolstrup

Vedtaget af Byrådet den 4. september 2019
Offentliggjort: Torsdag den 12. september 2019
Høringsfrist: Torsdag den 7. november 2019

Høringsperioden er slut og forslaget er under politisk behandling

Støjkonsekvenszoner

Kommuneplantillægget udlægger to støjkonsekvenszoner omkring vindmølleområdet. Det er støjkonsekvenszone A, hvor der ikke kan etableres boliger eller anden støjfølsom anvendelse, og støjkonsekvenszone B, hvor der ikke kan etableres støjfølsom anvendelse. De to zoner dækker et område, som går ind i Silkeborg Kommune.

Miljøvurdering

Da planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af planforslag og af det ansøgte projekt.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde torsdag den 31. oktober 2019 i Multisalen på Viborg Rådhus. Præsentationer fra borgermødet kan ses i den grå boks "Præsentationer fra borgermødet...."

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard
87 87 86 31

Se forslag til lokalplan nr. 514 (pdf)
Se kommuneplantillæg nr. 32 (pdf)
Se miljørapport (pdf) 

Politiske beslutninger

Byrådets vedtagelse den 4. september 2019 (sag nr. 11)
Byrådet den 30. januar 2019 (sag nr. 9)
Økonomi- og Erhvervsudvalget den 3. oktober 2018 (sag nr. 7)
Byrådet besluttede den 20. juni 2018  (sag nr. 12)

 

Sidst opdateret: 19.11.2019