Fremtidig kollektiv varmeforsyning

Vindmøller og kører på mark

Der er stor fokus på klimarigtig varmeforsyning i Viborg Kommune

Godkendelse af projekt
Det kræver godkendelse af Byrådet, hvis der skal etableres et kollektivt varmeforsyningsanlæg eller ændres i eksisterende anlæg. Dog ikke, hvis der er tale om vedligeholdelse eller reparation. Ligeledes kræver ændringer i forsyningsområders afgræsning en projektgodkendelse af Byrådet. Berørte parter skal høres i 4 uger, inden et projektforslag kan godkendes. Det er bl.a. berørte forsyningsselskaber samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut.

Ved Byrådets behandling af projektforslag for kollektive anlæg indgår der normalt energimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af projektet. Byrådet skal særligt påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det mest samfundsøkonomisk fordelagtige projekt.

Varmeplanlægning
Før 1990 var der krav om, at kommunerne skulle udarbejde varmeplaner. Siden 1990 er varmeplanlægningen sket ved kommunernes godkendelser af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

Varmeplanlægningen i Viborg Kommune sker bl.a. med afsæt i varmeforsyningslovens formål:
  • At fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand
  • At formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler
  • At fremme samproduktionen af varme og elektricitet mest muligt

Viborg Kommune skal udføre en planlægning for varmeforsyningen. Det sker i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter. F.eks. virksomheder med særlige energi- og varmebehov, eller med særlige muligheder for at foretage el- og varmeproduktion. Denne planlægning danner bl.a. grundlag for Byrådets behandling og godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Rapport fra kommunens varmeværker  
Fjernvarmeværkerne i Viborg Kommune besluttede i starten af 2009, at man i fællesskab ville undersøge mulighederne for, om den kollektive varmeforsyning i Viborg Kommune kan omstilles fra 100% fossilt brændsel til næsten ren vedvarende energi, så CO2-udledningen reduceres. På den baggrund er der på vegne af de fleste fjernvarmeværker i Viborg Kommune udarbejdet en rapport med titlen ”Fjernvarmenet Viborg Kommune”. Hensigten med rapporten er at give forbrugerne, værkerne og politikerne grundlag for at beslutte, om - og hvordan - værkerne i fællesskab skal arbejde videre med disse muligheder. Rapporten er blevet forelagt Klima- og Miljøudvalget d. 11. august 2011.
Se Rapport om Fjernvarmenet Viborg Kommune 

Samspil med kommende klimaplan
Varmeplanlægningen i Viborg Kommune sker bl.a. med afsæt i kommunens klimastrategi. Den fastlægger, at der arbejdes for:
  • At der kan ske en udbygning af fjernvarmeforsyningen i hele kommunen 
  • At der kan etableres CO2 neutrale varmeanlæg som f.eks. biogasanlæg, bio(kraft)varmeanlæg og slamforbrændingsanlæg samt geotermiske anlæg, hvis dette er en teknisk mulighed.

Klimastrategien blev vedtaget af Byrådet den 22. december 2009. Som et forarbejde til klimastrategien er der udarbejdet en rapport om klimastrategi for Viborg Kommune.

Viborg Kommune har til hensigt også at udarbejde en klimaplan. Som forarbejde til klimaplanen har kommunen i foråret 2011 udarbejdet et energiregnskab, der omfatter al energitilførsel og energiforbrug i kommunen. Det viser bl.a. at 38% af CO2-udledningen i 2009 kommer fra individuel opvarmning samt kollektiv el- og varmeforsyning.

Sidst opdateret: 20.09.2015