Forbud mod etablering af elvarme

Elradiator

Der gælder særlige regler, undtagelser og mulighed for dispensation i forbindelse med etablering af el-opvarmning indenfor kollektivt forsynede områder

Byrådets beslutning

Efter bestemmelse fra Energiministeriet har Byrådet besluttet, at der ikke må etableres el-opvarmning inden for kollektivt forsynede områder. Det gælder både i nybyggeri og eksisterende bygninger.

Se hvilke områder det gælder for: Kort.

Gælder kun primær varmekilde
Forbuddet gælder kun, hvis elvarmen skal være primær varmekilde. Der må godt installeres el-opvarmning som supplerende varmekilde, fx i yderrum og loftrum og i badeværelsesgulve og lignende komfortvarme.

Undtagelser

Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra forbuddet:

  • Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. F.eks. visse kulturelle institutioner, sommerhuse, forsamlingshuse og kirker.

  • Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg. Det kan være solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr, halmfyr. Anlægget skal have en kapacitet, der dækker mere end ½delen af bygningens energiforbrug. Byrådet skønner anlæggets kapacitet.

  • Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed, dækker mere ½delen af bygningens energiforbrug. Byrådet skønner anlæggets kapacitet.

  • Etablering af elopvarmning i eksisterende lavenergibygninger. Dvs. bygninger, hvor det kan dokumenteres, at gældende lovgivnings energirammer ved ansøgning om byggetilladelse er opfyldte.

Dispensation

Byrådet meddeler automatisk dispensation til ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger.

Byrådet kan give dispensation i andre særlige tilfælde, fx ved forsøgs- eller demonstrationsbyggeri. Det sker efter ansøgning.

Der lægges vægt på, om omstillingen til kollektiv varmeforsyning vil være uforholdsmæssig dyrt på grund af større installations- eller bygningsmæssige ændringer.

Lovgrundlag

§ 19 stk. 2 i bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

 

Sidst opdateret: 26.02.2020