Retsvirkninger - vedtaget lokalplan

Når lokalplanen er offentlig bekendtgjort, må der ikke – retligt eller faktisk – etableres forhold inden for lokalplanområdet, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, jf. planlovens § 18 – medmindre der gives dispensation jf. planlovens § 19. Lovlig udnyttelse af eksisterende ejendomme kan dog fortsætte uændret.

 

En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og byrådet og grundejere i området er således ikke forpligtet til at realisere lokalplanen.

Sidst opdateret: 22.01.2019