Klagevejledning - miljøvurdering lokalplanforslag

Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer'. Byrådet har på baggrund heraf vurderet, at planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af lovens krav om miljøvurdering. Begrundelsen for denne afgørelse fremgår af lokalplanens redegørelse.

I henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen påklages.

Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

Klageportalen
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen åbnes ved at logge på med nem ID via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr. 1.800 i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Særlige forhold
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Søgsmål
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Sidst opdateret: 08.02.2017