Klagevejledning - miljørapport

I henhold til § 16 i 'Lov om miljøvurdering af planer og programmer' kan retlige spørgsmål vedr. miljørapporten og den sammenfattende redegørelse påklages. Du kan f. eks. klage over manglende opfyldelse af lovens krav til miljørapportens indhold og procedure.

Klagereglerne følger de klagebestemmelser, der er gældende i henhold til den lov, som planen/programmet er udarbejdet efter. Såfremt det er en plan, der er udarbejdet i henhold til planloven, kan der klages over retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen (planlovens § 58, stk. 1, nr. 4).

Klageportalen
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen åbnes ved at logge på med nem ID via www.borger.dk eller www.virk.dk.

Klagen sendes automatisk gennem Klageportalen til Kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900, mens interesseorganisationer og virksomheder skal betale kr. 1.800 i gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klageberettigede
Klageberettigede er: Miljøministeren og enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Sidst opdateret: 08.02.2017