Hindbærkrattet 105

Størrelse: 960 m2
Status: Ledig
Grundpris: 380.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Kloakbidrag er ikke inkluderet på storparcellerne.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

 

Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Boligområdet ligger i den nordlige del af Bjerringbro by med tilkørsel fra Hedemøllevej. Der er byggemodnet grunde til både parcelhuse og tæt/lav boligbebyggelse. Den sydligste og østligste del af lokalplanområdet er udpeget som del af et særligt beskyttelsesområde, der skal beskytte mod forringelse af de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier. Der er gode stiadgange for offentligheden til skoven og de landskabelige værdier i området.

Der er på nr. 131 en skovbyggelinje, som gør at den sydligste del af grunden ikke kan bebygges. Se på kortet hvor skovbyggelinjen går.

Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for boligvejene, som er vist på vedlagte salgskort. Vejene er udlagt som privat fællesveje. Vejene er asfaltbelagt i forbindelse med byggemodningen. Færdiggørelse af vejene med asfaltslidlag sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse, når grundene i området er bebyggede.
I forbindelse med byggemodningen i delområde IIIa og IIIb er der i nordlige og sydlige skel etableret stengærder af marksten fastholdt af galvaniserede metalgitre (såkaldt gabionsmure) i en højde på 1,2 m.

Grundejerforening: Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet.

Yderligere information:

Lokalplan nr. 491 - Boligområde ved Hindbærkrattet i Bjerringbro

Måleblad - Hindbærkrattet - Bemærk, at det er efter den tidligere lokalplan. Nyt måleblad er under udarbejdelse.

Kabel-tv 
Bjerringbro Kabelnet - Tilslutningsbidrag er ikke inkluderet i købesummen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag 17.500 kr. for parcelhus og 13.875 kr. for tæt/lav bebyggelse betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Vandforsyning 
Bjerringbro Fællesvandværk - Tilslutningsbidrag 18.400 kr. betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Bjerringbro Varmeværk - Investerings-, areal- og stikledningsbidrag betales til Bjerringbro Varmeværk.