Hvedevænget

Størrelse: ca. 16.600 m2
Status: Ledig
Grundpris: 280 kr.

Ovenstående mindstepris er pr. m² inklusiv udstykningsomkostninger og eksklusiv moms, tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme samt tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

 


Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

Hvedevænget er udlagt til storparceller til opførelse af række-, kæde- eller dobbelthuse. Området ligger i den sydøstlige del af Løvel by med adgang fra Gl. Røddingvej. Området kan udstykkes i flere delområder - se forslag til udstykningsplan.

Der er ikke langt til Løvel skole og sportsplads. Løvel by har knap 800 indbyggere, købmand og et meget aktivt forenings- og fritidsliv.

Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist på salgskortet.  Veje og stier er udlagt som private fællesveje og færdiggøres, når grundene efter kommunens skøn er bebygget.

Køber skal selv forestå intern byggemodning på de enkelte parceller.

Grundejerforening: Samtlige grundejere i lokalplanområdet har medlemspligt i den grundejerforening, der skal oprettes i henhold til lokalplan nr. 385, § 12.
Yderligere information:

Lokalplan nr. 385

Kabel-tv
Der er etableret tomrør til senere fremføring af bredbånd.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsbidrag betales direkte dertil.

Vandforsyning
Området bliver forsynet med vand fra Løvel Vandværk og tilslutningsbidrag indbetales dertil.

Varmeforsyning
Der er ingen kollektiv varmeforsyning i området.
Ny bebyggelse i planområdet skal opføres som lavenergibebyggelse i lavenergiklasse 2015, og der er ikke krav om tilslutning til kollektiv varmeforsyning.