Brudelyset 12

Størrelse: 1315 m2
Status: Ledig
Grundpris: 925.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak, udstykningsomkostninger og moms.
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift.

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde

ARNBJERG - er en helt ny bydel i Viborgs sydlige del - grænser op til Gl. Århusvej, Søndersøvej og Vinkelvej. Lige syd for Søndersø - midt i naturen og kun 4 km fra Viborg C.

I den nye bydel bliver der fokus på at bo bæredygtigt, bygge kompakt, have åbne regnvandskanaler og sø, skov og fælles naturområder i nærheden.

Der er 15 min på cykel til Viborg.

Området hører til Søndre skoles distrikt, som der kan cykles til på ca. 15. min. ad cykelstier.

Se meget mere om bydelen på Viborg.dk/Arnbjerg

Byggemodning:

I købesummen er inkluderet betaling for de boligveje og stier, som er vist på salgskortet. Alle veje og stier i Arnbjerg er udlagt som private fællesveje. Nørreåstien vedligeholdes af Viborg Kommune.

Der er ingen særlige krav til facadefarver i dette område, ud over at farver skal være dæmpede i henhold til jordfarveskala.

Synlige tagflader skal være sorte eller grå teglsten, betonsten, zink, tagpap, skifer, eternitskifer eller grønne tage - se også §8 i lokalplanen.

Området er under byggemodning og det forventes at køberne kan overtage og påbegynde byggeri den 1. november 2018

Grundejerforening:

Der skal oprettes en grundejerforening for hvert delområde med medlemspligt for alle ejendomsejere. Hver grundejerforening skal varetage drift og vedligeholdelse af delområdets bolig- og adgangsvej, stier, fælles opholds- og legeområder, beplantning samt grøfter/render. I det omfang områdets beboere ikke samtidig er ejere af den ejendom, de bebor, kan grundejerforeningen tillade, at disse beboere opnår samme repræsentation som de øvrige beboere i området, svarende til én stemme pr. bolig.

Der skal oprettes én fælles grundejerforening med medlemspligt for alle lokalplanens delområder. Den fælles grundejerforening skal varetage drift og vedligehold af Arnbjerg Alle, alle fælles anlæg inkl. åbne regnvandsgrøfter/render, dog ikke rensedamme i delområde Va. Den fælles grundejerforening skal - såfremt der etableres byhaver i delområde Vb - stå for udlejning af disse.

Yderligere information:

Lokalplan nr. 477 - boligområde i Arnbjerg, Viborg Syd - 2. og 3. etape 

Måleblad for Brudelyset

Vejplan for Brudelyset

Kloak- og afvandingsplan - projekttegning
De officielle og ind målte koter kan rekvireres hos Energi Viborg

Kabel-tv
Tilslutningen er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning
Net8800 - Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil. 

Vandforsyning
Viborg Vand - Tilslutningsbidrag 17.762,50 kr. inklusiv moms betales til Viborg Kommune på overtagelsesdagen.

Varmeforsyning
Viborg Fjernvarme - Tilslutningsbidrag afregnes direkte dertil.