Tapdrupvænget 8

Størrelse: 876 m2
Status: Solgt
Grundpris: 450.000 kr.

Ovenstående mindstepriser er:
Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og udstykningsomkostninger
Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme, kabel-tv og tinglysningsafgift

Selvom der er fastsat pris af kommunen, kan købere byde over den pris, som kommunen har fastsat. Hvis dette sker , vil alle, der har budt, få meddelelse om, at der er budt over den fastsatte pris, og få mulighed for at fremsætte et nyt skriftligt bud. Herefter vil kommunen sælge til højstbydende. Hvis flere købere har budt den samme overpris, og der ikke er højere bud, vil kommunen trække lod om, hvem der skal have lov at købe grunden. Se også notering af købsinteresse.

Der er særlige jordbundsforhold på Tapdrupvænget 3, og grunden vil først komme til salg igen efter en nærmere afklaring.


Ledig
Solgt
Kommende byggegrunde
Området ligger i den vestlige del af Tapdrup og afgrænses mod nord af Tapdrupvej og Tapdrupstien, mod øst af en ældre parcelhusbebyggelse, som udgør den nuværende bygrænse, og mod syd af Vibækvej.
Mod sydøst på den anden side af Vibækvej ligger en mindre tæt – lav bebyggelse og et område med nyopførte parcelhuse.
Området gennemskæres af Vibækstien, som fortsætter via Vibækvej og Subækvej til Subækstien, som forbindes med en sti, der løber i det gamle jernbanetracé mellem Viborg og Mariager langs Nørre Å.
Arealerne nord, syd og vest for området anvendes til landbrug.
Byggemodning: I købesummen er inkluderet betaling for de stam- og boligveje, som er vist på salgskortet. Stam- og boligvejene er udlagt som private fællesveje. Vejene er asfalteret i forbindelse med byggemodningen. Færdiggørelse af vejene med asfaltslidlag sker efter Viborg Byråds nærmere bestemmelse.
Grundejerforening: Der skal oprettes en fælles grundejerforening for delområde I (parcelhusgrundene) og
II (storparcellen) med medlemspligt for alle ejere af ejendomme i områderne.
Der skal oprettes selvstændige grundejerforeninger for henholdsvis delområde I og II med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme inden for delområdet. Medlemskab af disse grundejerforeninger fritager ikke grundejeren fra medlemskab i den førstnævnte grundejerforening.
Den fælles grundejerforening skal varetage drift og vedligeholdelse af det fælles opholds- og friareal i delområde III (grønt areal).
Yderligere information:

Lokalplan nr. 320 - Boligområde i den vestlige del af Tapdrup

Måleblad

Koordinatliste

Kabel-tv
Tilslutning er ikke inkluderet i købsprisen.

Elforsyning 
Eniig - Tilslutningsafgiften 17.563 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Vandforsyning 
Viborg Vand A/S - Tilslutningsafgiften 21.000 kr. skal afregnes kontant samtidig med købesummen.

Varmeforsyning 
HMN Gasnet - Tilslutningsafgift afregnes direkte dertil.