Tovholderfunktionen

Et barns udvikling fra mistrivsel til trivsel, fra en gul/rød position til grøn position, er i mange situationer afhængig af, at der gives tværfaglig sparring, ydes konsultativ bistand og laves en tværfaglig indsats i og omkring barnet. I de tilfælde hvor der skal arbejdes tværfagligt udpeges en tovholder.

Tovholderens opgave er både at sikre at forældre inddrages og er aktivt deltagende i alle led vedrørende arbejdet med deres barn og samtidig sikre, at der skabes sammenhæng og sker koordinering af meninger, indsatser og dialoger mellem de fagprofessionelle, som er involveret.

At sikre forældres inddragelse og aktive deltagelse er meget vigtigt, da forældrene som regel er den eneste part sammen med barnet, der på tværs af tid har været involveret i hovedparten af de steder og fagpersoner, der skal skabes sammenhæng mellem. At skabe sammenhæng mellem forskellige indsatser i forhold til et barn handler bl.a. om at skabe sammenhæng i et forløb over tid og steder, hvor der til stadighed involveres nye og andre fagpersoner.

Tovholderen har altså overordnet set til opgave er at sikre at den `ene hånd ved hvad den anden laver´ således, at der kontinuerligt arbejdes med fælles mål og sigte til gavn for barnets udvikling og trivsel.

I praksis kan arbejdet med at anskue og udvikle tovholderfunktionen ske ud fra både et organisatorisk og et relationelt perspektiv til gavn for forældre og barn.

Organisatorisk tovholder: Som udgangspunkt har institutions/skolelederen altid det formelle og dermed det organisatoriske tovholder ansvar (iflg. Den Tværfaglige Model). Lederen informeres altid når forældre inviteres til dialog/møde i institutionen/skolen til en drøftelse af de første signaler på mistrivsel, ved den første `undring´(efter trivselsundersøgelse og barnet er i gul/rød position).

Når og hvis der inviteres til et tværfaglig møde omkring et konkret barn er det institutions- eller skoleleder, som indkalder til mødet og som sikre at alle de involverede kender til barnet og mødets formål, og dermed er forberedte. Det er lederens opgave at sikre at forældrene er inviteret, forberedte og informeret om både mødets formål, om hvem der deltager og hvorfor, og om hvad der er mødets indhold og form.

Relationelle tovholder er den pædagog eller lærer, som har den daglige tætte relation og kontakt til barnet, og dermed også kontakten og relationen til forældrene. Den relationelle tovholder er den, der indkalder forældrene til den første dialog om barnets signaler på mistrivsel(barnet i gul og/eller rød position). I de tværfaglige møder er den relationelle tovholder den pædagog eller lærer som `bringer et barn ind` i det tværfaglige forum(Fokusgruppemøde/Kompetencecentermøde) - sammen med forældrene - til sparring og drøftelse.

Det er den relationelle tovholders opgave at holde den tætte kontakt og dialog med forældrene og medvirke til at forberede og/eller orienterer forældrene inden det tværfaglige møde. Forberede og/eller orientere om mødets formål, deltagere, form og indhold. Den relationelle tovholder har til opgave at sørge for at koordinerer de aftalte indsatser, og at følge op på mødet og sikre at forældrene er klare på, hvad der er lavet af konkrete aftaler i forhold til deres barn. Det er også den relationelle tovholders opgave at sikre den efterfølgende kontinuerlig dialog med forældrene således, at de løbende holdes orienteret om de tiltag der iværksættes og om barnets udvikling.

Der kan skiftes tovholder undervejs i forløbet, hvis det er hensigtsmæssigt. En hensigtsmæssig årsag kan være, hvis der er en anden i samarbejdet, der har en bedre relation til forældrene eller barnet, eller hvis det skønnes væsentligt for forløbet, at en anden bør koordinere indsatsen. Det skal altid fremgå af mødereferatet, hvem der er tovholder, og forældrene skal altid informeres om det. Lederen kan i nogle situationer både have funktionen som organisatorisk og relationel tovholder.

Se Den tværfaglige model her (pdf)

Sidst opdateret: 03.08.2013