Resultater som skal implementeres

Opsporingsmodellen medvirker først og fremmest til at forstærke, fokusere og professionaliserer både den fagfaglige og ikke mindst den tværfaglige indsats til gavn for inklusionsindsatsen i de enkelte institutioner og skoler. Erfaringerne fra forskningsprojektet viser at udbyttet af en fælles tværfaglig indsats er høj, når strukturen og organiseringen mellem det decentrale og centrale er genkendelig for både medarbejdere og ledere og når de faglige relationer og det professionelle samarbejde er båret af gennemsigtighed, tillid og høj faglig kompleksitet.

Opsporingsmodellen medvirker til at omsætte de fælles værdier i Børn og Unge politikken; Lys i øjnene i en konkret fælles systematik og konkrete fælles analyseredskaber. Gennem redskaberne opstår `et fælles sprog´. Mødet mellem de forskellige fagligheder får dermed fokus på det fælles 3. nemlig at lave og skabe den bedste indsats til gavn for børn i vanskeligheder.

Gennem det vedholdende arbejde med fælles metoder og fælles systematik går faglighederne fra `synsninger til viden´ og til at anvende den viden der virker. Der kan dermed handles på baggrund af mere sikker viden og dermed laves en `effektiv´ og mere kvalificeret indsats tidligt i et barns `problemudvikling´ til gavn for både det enkelte barn og til gavn for det børnefællesskab – den skole – og institutionskontekst – barnet indgår i. En betydelig sidegevinst er desuden oplevelsen af at være mere handlekompetent som fagperson og en større gensidig faglig respekt på tværs af fagligheder.

Med Opsporingsmodellens systematik og fælles metoder opspores børn i mistrivsel tidligere bl.a. fordi alle børns ses - også de stille børn - og det systematiske arbejde betyder, at der handles på et mere kvalificeret og oplyst grundlag. Forældre inddrages og får et medansvar og en aktiv rolle fra første færd (bekymring). Forældrene bliver dermed - i samarbejde med de professionelle – en ressource og et aktiv i forhold til at kunne bidrage til at forandre eget barns livssituation.
Der skal arbejdes med følgende redskaber, fokus og systematikker i Viborg Kommune:

  • Trivselsskemaet efterfulgt af Analysemodellen
  • Forældreinddragelse
  • Dialogmodellen
  • Tovholder
  • Overgange: Overgangsmodel og overgangsskema
  • Det tværfaglige samarbejde ud fra Den Tværfaglige Model (pdf)

Implementeringsprocessen kommer til at bestå af et samspil mellem en række centrale og decentrale tiltag, som skal medvirke til at støtte forankringen af redskaber og systematikker i praksis. I implementeringsprocessen er der fokus på at lave tiltag i SUF grupperne (fokus på at styrke tværfagligheden), sætte fokus på ledelse bl.a. gennem etablering af ledernetværk for skole og SFO og for dagtilbud og sætte fokus på tiltag til at styrke medarbejdernes arbejde med at forankre redskaber og systematikker i egen praksis.

Implementeringsdesign dagtilbud (pdf)
Implementeringsdesign skoler (pdf)

Sidst opdateret: 30.05.2013