Implementering i Viborg Kommune

På baggrund af forskningsprojektet står vi i dag med sikker viden om hvilke redskaber, metoder og systematikker (Opsporingsmodellen), der virker i forhold til konkret at styrke praksis/den tidlige indsats overfor socilat udsatte børn, og dels har præcis og sikker viden om, hvad der skal til af rammer, organisering og ledelse for at disse redskaber og systematikker rent faktisk bliver forankret i praksis – altså bliver implementeret.

På den baggrund er det besluttet, at Opsporingsmodellen skal implementeres på hele Børn og Unge området I Viborg Kommune. Den proces tager sin begyndelse i januar 2013. Implementeringsprocessen - som strukturers som en stor fælles læringsproces -vil forløbe frem til medio 2014, hvorefter Opsporingsmodellens redskaber og systematikker vil kunne være indlejret som en fast rutine i praksis.

Der implementeres i første omgang på hele 0 til 10 års området og siden udbredes redskaber og systematikker til 10 til 18 års området. Alle de involverede fagligheder og dermed det tværfaglige samarbejde får på den måde et fælles `sprog´ gennem arbejdet med Opsporingsmodellens redskaber og indsatser.

De fagligheder som deltager er: sundhedsplejerskerne, socialrådgiverne, PPR(psykologer og tale/høre konsulenter), Ressourcekorpset, dagplejen (dagplejere, dagplejepædagoger), daginstitutioner, skole og SFO (indskolingen) og klubområdet som deltager delvist.

Sammenhæng:
Tidlig opsporing og indsats værdier og teorier spiller grundlæggende sammen med fundamentet og tænkningen i `Lys i øjnene´. Gennem tidlig indsats – forankringen af opsporingsmodellen - kommer der kød på kroppen af den tværfaglige models handleguide, som kan ses som stillads for metoderne og dermed udgør den nødvendige organisering og struktur for at kunne yde en tidlig indsats. Teoretisk tager metoderne i Tidlig indsats afsæt i en systemteoretisk tænkning, i en inklusions-, ressource- og anerkendelsesorienteret tilgang.

Formål/mål:

  • at styrke og effektivisere det tværfaglige samarbejde
  • at implementere fælles systematikker og metoder som afsæt for inklusionsindsatserne i dagtilbud og skoler
  • at styrke opsporingen af børn i vanskeligheder og styrke (videns)grundlaget for de nødvendige handlinger – for den tidlige indsats
  • at styrke forældresamarbejdet/forældreinddragelsen og fokus på forældreansvar
Sidst opdateret: 30.05.2013