Baggrund

Viborg Kommune har fra 2010 til og med udgangen af 2012 deltaget i et forsknings – og udviklingsprojekt under Socialstyrelsen som har rettet sig mod udvikling, afprøvning og vidensopsamling af effektive opsporingsmetoder med henblik på at lave en kvalificeret tidlig indsats over for socialt udsatte børn i alderen 0 til 10 år.

I forskningprojektet har der været fokus på hvordan man kan styrke arbejdet med opsporing af børn i mistrivsel så tidligt i deres liv og så tidligt i en problemudvikling så muligt, med henblik på hurtigt at sætte ind med støtte og hjælp for at undgå, at begyndende vanskeligheder og problemer vokser sig store og alvorlige.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem KORA(Kommuner og Regioners forsknings – og analyse enhed), EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), Rambøll Management og 5 andre kommuner.

I Viborg er metoder og redskaber afprøvet og udviklet i Bjerringbro/Bøgeskov, i Karup, Frederiks og i Houlkær, hvor alle fagligheder som arbejder med børn fra 0 til 10 år er involveret. Det vil sige: sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutionerne, skole, SFO, socialrådgivere, PPR og Ressourcepædagogerne.

Projektet blev afsluttet med udgangen af 2012 hvor forskerne og de deltagende kommuner præsenterede resultaterne i form af en opsporingsmodel og et idekatalog.

Idekatalog (pdf)
Bilag til idekatalog (pdf)

Sidst opdateret: 30.05.2013