Analysemodellen

Diagram analysemodelAnalysemodellen: Trivselsskemaet følges op af en grundig analyse i forhold til de børn, som er i gul eller ød position. Her anvendes analysemodellen fra LP. Et analyseredskab, der har fokus på at se barnet i sin kontekst, på at analysere barnets situation med henblik på at iværksætte en kvalificeret tidlig indsats.

Formålet med analysefasen er at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i barnets nuværende kontekst.

Der lægges vægt på, at de professionelle skal have fokus på samspillet og relationerne mellem barnet og omgivelserne, mellem børnene, mellem barn og voksne, og sammen med dette også se kritisk og udforskende på egen praksis.

Analysen laves i en fag-faglig og/eller i en tværfaglig dialog - bl.a. i Fokusgrupper, Kompetencecentre - og i denne dialog inddrages forældrene.

Handleplan - en kvalificeret tidlig indsats: - Den grundige analysefase munder ud i en handleplan som kan udformes med afsæt i SMTTE-modellen og/eller handleplan fra LP, da mange skoler og institutioner allerede arbejder med LP.

Baggrund for Analysemodellen (pdf)

Guide til arbejde med analysemodellen (pdf)

Analysemodellen (tom wordversion)

 

Sidst opdateret: 03.01.2018