Niveau 2 (0-6 år): Kollegateam

Møderne i et kollegateam kan have to formål:
  • Drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn, der har til formål at analysere omgivelsernes påvirkning af konkrete børns trivsel, for derigennem at klæde medarbejdere og forældre på til i dagligdagen, at ændre praksis, så barnet kan navigere i eget liv.
  • Drøftelser af generel karakter. Eksempelvis sparring på den enkelte medarbejders daglige pædagogiske og/eller didaktiske praksis, faglig refleksion med fokus på et specifikt emne, eksempelvis udadreagerende børn, mobning, den svære samtale etc., faglig refleksion og drøftelse af trivselsskemaer samt forberedelse til trin 3, 4 eller 5 møder.

Et møde i kollegateamet vedr. indsatser vedr. konkrete børn/unge kan have følgende udfald
  1. Der sker en positiv udvikling og de nye handlemuligheder i forhold til, at ændre på de vilkår, der omgiver barnet, betyder at vedkommende igen kan navigere i eget liv.
  2. Løbende opsamling og koordinering af den aftalte indsats vedr. det konkrete barn på niveau 2.
  3. Der sker ikke en positiv udvikling og det vurderes, at der er behov for tværfaglig konsultativ bistand fra andre fagpersoner. Der anmodes om et møde i fokusgruppen (niveau 3).
  4. Der kan indkaldes direkte til et møde i tværfagligt forum (niveau 4), hvis det vurderes, at der er brug for faglig sparring fra den samlede Familie og Rådgivningsenhed.
Deltagere
Et kollegateam i dagtilbud består som hovedregel af pædagoger, medhjælpere og/eller dagplejere samt institutions/afdelingsleder. Der kan være flere kollegateams i den samme institution/afdeling. I dagtilbud vil udgangspunktet være, at den daglige leder altid informeres og inddrages i drøftelserne i et kollegateam.

Ved drøftelser af indsatser vedr. konkrete børn deltager forældrene altid. Barnet deltager, hvis forholdene tillader det.

Roller
Du kan læse mere om, hvad din rolle i kollegateamet er og hvad du kan forvente af dine kolleger, ved at klikke i menuen.
Sidst opdateret: 04.12.2014