Mulige tegn og reaktioner

Det er sjældent muligt at få be- eller afkræftet en mistanke, og som fagperson står man derfor ofte med tvivl, usikkerhed, uvished og uden dokumentation for, om overgrebet har fundet sted. Det er vigtigt, at fagpersoner som led i den tidlige opsporing fastholder en faglig åben dialog på arbejdspladsen, samt at man ved, hvordan man skal handle ved mistanke eller viden om overgreb (link til ”Handleveje”).

DEN PROFESSIONELLE TVIVL: Det er afgørende, at man arbejder med tvivlen som et vilkår, så den ikke bliver en barriere for at handle. I den forstand, er det professionelt at være i tvivl.
Ved behov for sparring og vejledning se (link til afsnit vedr. sparring)

En stor del af de børn og unge, som udsættes for seksuelle overgreb, fortæller ikke om overgrebene. Undersøgelser peger på, at kun ca. en fjerdedel af børn og unge fortæller omgivelserne om seksuelle overgreb umiddelbart efter det er sket (Den professionelle tvivl. Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge. Et fagligt undervisningsmateriale. SISO. Socialstyrelsen, 2010).
Alligevel er det ofte gennem barnet, at man får viden eller mistanke om overgreb. Barnet udviser måske nogle tegn og reaktioner eller kommer med nogle udsagn om overgreb. Barnet har brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og tager initiativ i forhold til de udsagn, barnet kommer med, eller de tegn og reaktioner, barnet udviser. Som fagperson er det derfor vigtigt, at man dels har en faglig viden om de mulige tegn og reaktioner, som et barn kan udvise, dels har en viden om de dilemmaer både barn og fagperson kan komme til at stå i, i processen. 

Børns tegn og reaktioner på overgreb er komplekse, flertydige og multifaktorielle. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med tegn på overgreb, men også kan være udtryk for andre belastende oplevelser i barnets tilværelse eller tegn på, at barnet ikke får dækket sine fundamentale udviklingsbehov.

Beskrivelsen af mulige tegn og reaktioner skal derfor læses som opmærksomhedspunkter. Den faglige viden om tegn og reaktioner skal altid sættes i forhold til den viden, man har om det konkrete barn og dets familie. Hvor gammelt er barnet? Hvor modent er barnet? Hvordan er barnets livsvilkår, og i hvilken kontekst kommer barnets mistrivsel eller bekymrende adfærd til udtryk? Hvad er konkret observeret, og hvad har barnet eventuelt selv konkret givet udtryk for?

Læs mere her:

http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/den-professionelle-tvivl-tegn-og-reaktioner-pa-seksuelle-overgreb-mod-born-og-unge

Mulige tegn og reaktioner - vold

Mulige tegn og reaktioner - seksuelle overgreb

Sidst opdateret: 01.04.2019