Vedtægt skoler

Styrelsesvedtægten giver sammen med de tilhørende bilag rammen for driften af skolerne i Viborg Kommune. Styrelsesvedtægten indeholder de politiske bestemmelser, der gælder for skoleområdet.

Uddrag:

Sammensætning og valg.

§ 1. Stk. 1  Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, undtaget er Brattingsborgskolen, Sparkær/Mønsted Skoler, Ulbjerg/Skals og Rosenvængets Skole. Ved Brattingsborgskolen oprettes en fællesbestyrelse bestående af 8 forældrevalgte, 3 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved Sparkær/Mønsted Skoler oprettes en fællesbestyrelse bestående af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Ved Ulbjerg/Skals skoler oprettes en fællesbestyrelse bestående af 9 forældrerepræsentanter, 4 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Forældre fra alle afdelinger skal sikres repræsentation. Ved Rosenvængets Skole oprettes en skolebestyrelse bestående af 5 forældrevalgte og 2 medarbejderrepræsentanter.
 
Fødeskoler kan ansøge Byrådet om, at der kun vælges 5 forældrerepræsentanter. Antallet af forældrerepræsentanter skal dog være 7, hvis skolen omfatter en specialklasserække. Forældrerepræsentationen for specialklasserækken skal udgøre mindst 1.
 
Stk. 2  Samtlige medlemmer har stemmeret. Elevrepræsentanterne må dog ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager om enkeltpersoner. 
 
Stk. 3  Skolens leder, dennes stedfortræder og lederen med ansvar for pasningstilbuddet varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion og deltager i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).
 
 
§ 2. Stk. 1  Forældrerepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter i skolebestyrelser. Valgperioden er 4 år. Den enkelte skole kan beslutte, om der skal afholdes forskudte valg. Ved forskudte valg vælges der i det år, der følger efter nyvalg til Byrådet 4 (3) medlemmer, og 2 år efter vælges 3 (2) medlemmer. Valget er, uanset om der foretages forskudte valg eller valg hvert 4. år gældende fra den 1. august i det år, valget er foretaget.
 
De valgberettigede indkaldes til fælles valgmøde. Valgmødet holdes 5 uger før fristen for aflevering af stemmer ved en eventuel afstemning. På valgmødet kan der opstilles kandidater. 
 
Opstilling af kandidater kan ligeledes ske på forældremøder frem mod det fælles valgmøde.
 
Stk. 2  Medarbejderrepræsentanterne vælges for ét år. Skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen, til en fælles valghandling. Hver medarbejder har en stemme. De 2 medarbejdere, der får flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Der vælges 2 stedfortrædere efter samme metode.
 
Stk. 3  Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges for ét år. Valg finder sted ved skoleårets start. Valghandlingen forestås af skolelederen.
 
 
§ 3. Stk. 1  Skolebestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på sit første møde efter nyvalg.

Læs den samlede vedtægt her 

 

Sidst opdateret: 27.06.2018