Om os

OM:

SSP i Viborg Kommune er en samarbejdsstruktur mellem skole/dagtilbud, sociale myndigheder og politiet  forankret i fagkonsulentenheden i Børn & Unge. SSP indgår i en samlet helhed under Viborg Kommunes Børne- og Ungdomspolitik, ”Lys i øjnene”.

SSP-samarbejdet udvikler, planlægger og agerer efter følgende målsætninger:

  • At børn, unge og deres familier oplever at tilhøre sunde fællesskaber
  • At alle børn og unge bliver tilbudt relevante SSP-indsatser og -tilbud i nærmiljøet
  • At alle professionelle og forældre understøtter, at børn og unge deltager i fællesskaber og dermed fremmer deres forståelse og følelse af fællesskabets betydning
  • At voksne er rollemodeller, ansvarlige og motiverende og med til at give sammenhæng for børnene. De voksne er opmærksomme på det enkelte barns behov for fællesskab

Det daglige arbejde

Den daglige og koordinerende indsats varetages af tre SSP-konsulenter, der alle arbejder med børne/ungefællesskabet som forebyggelse af mistrivsel.

SSP-konsulenterne er ansvarlige for den generelle, forebyggende indsats ift. børns fællesskaber i skole, dagtilbud og på ungdomsuddannelserne.

SSP-konsulenterne har som primære formål at motivere alle voksne – forældre og fagpersoner – til sammen at tage ansvar for alle børns daglige trivsel i det fællesskab, de er en del af.

Dette udformes i praksis med afsæt i SSP-Idekataloget. Det samlede tilbud med forebyggende, fællesskabsfokuserede og inkluderende indsatser i skoler og dagtilbud.  Viborgs SSP-konsulenter arbejder generelt forebyggende ift. forhold til de emner, der til en hver tid kan både styrke og udfordre børn og unges trivsel og fællesskaber. Vi arbejder som udgangspunkt ikke individorienteret. Undtaget er dog et vedblivende tilbud om telefonisk, skriftligt eller tilstedeværende rådgivning af alle voksne i Viborg Kommune, der har eller arbejder med børn i alderen 0-18 år. Dette for at leve op til SSP-konsulenternes grundværdier om tilgængelighed, nærvær, relationer.

Organisering

SSP-samarbejdet refererer til Lokalrådet – bestående af det lokale politi og kommunen.

Samarbejdspartnere, lokale, primære: Dagtilbud og skoler, familie og rådgivning, Midt- og Vestjyllands Politi

Samarbejdspartnere, lokale, sekundære: Viborg Ungdomsskole, Sundhedsplejen, fritidsvejlederne, psykologiske og pædagogiske læringscentre (PPL), Ungdomsuddannelserne, Dagbehandlingen, Sundheds- og forebyggelseskonsulenterne, Viborg Sundhedscenter, TUBA, Viborg. Det Boligsociale Fællessekretariat m.fl.

Samarbejdspartnere, nationale: SSP-Samrådet (landsdækkende), SSP-kredsrådet (Midt- og Vestjylland)

Samarbejdspartnere, internationale: EU-Erasmus+, project, Stronger Parents- Healthier Comminuties (SPAHCO) 2016-2018. EU-Grundtvig project, Power to Resist (2012-2015). Strong Cities Network (SCN), Udenrigsministeriet, SSP-Færøerne m.fl.

Sidst opdateret: 14.08.2019