Kompetenceudvikling af pædagogisk personale

Læs uddybende plan for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på skolerne 2014-2020

Læs uddybende om Foreløbig plan for kompetenceudvikling.

Formål

Formålet med kompetenceudviklingen er, at ledere og medarbejdere er kompetente til de opgaver, der fremadrettet skal arbejdes med på skolerne, herunder opgaven i forhold til fuld linjefagsdækning.

Kompetenceudviklingen skal understøtte de politikker og strategier, der er gældende for skolerne i Viborg Kommune samt intentionerne bag folkeskolereformen om at:

  • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  • Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

Mange veje til læring og udvikling af kompetencer

Tilgangen til kompetenceudvikling er, at den sker i vidt forskellige sammenhænge, som alle skal benyttes i udvikling af skolerne både på organisations-, ledelses-, team- og individniveau. Så kompetenceudvikling skal i denne sammenhæng forstås bredt, fx som formel kompetencegivende efter- og videreuddannelse, kursusaktiviteter, deltagelse i netværk, videndeling, sparring, evaluering, refleksion og gennem opgaveløsningen og træning i praksis.

Lær i egen og andres praksis

Den tænkning, der ligger til grund for arbejdet med kompetenceudvikling på skoleområdet bygger på antagelsen om, at vi har rigtig megen viden og mange kompetencer på vores skoler. Denne viden skal videreudvikles, understøttes og deles til gavn for det samlede skolevæsen gennem læring i egen og andres praksis. Dette understøttes blandt andet i vores tænkning om skolenetværk og respekten for undervisernes erfarede viden, der tilgodeses i de supplerende kurser i undervisningskompetence. På ledelsesniveau arbejdes ligeledes ud fra netværkstankegangen og undersøgelse af egen praksis i professionelle lærende fællesskaber.

Deltagelse i udviklingsprojekter eller videndelingsaktiviteter på skoler støttes med vikardækning, hvis indsatsen understøtter skolevæsnets overordnede fokusområder. Det kan være såvel fagfaglige problematikker og videreudvikling af praksis gennem videnproduktion, såvel som undersøgelse af egen praksis i professionelle lærende fællesskaber fx med fokus på de fælles tematikker, der kommer til udtryk via de dialogbaserede samtaler: overgange, videreudvikling af det pædagogiske læringscenter, og trivsel og læring for alle.

Læring i egen og andres praksis skal ses i sammenhæng med det helhedsorienterede læringssyn, der kommer til udtryk i Fælles Grundlag for Læring, og afspejles i kompetenceudviklingsplanen. Den fagprofessionelle læring finder sted ved deltagelse i sociale praksisfællesskaber af både formel og uformel karakter, og som fagprofessionelle er skolernes pædagogiske personale forpligtede på at løfte det fælles ansvar for barnet. Dette skal ske ved at forstyrre hinanden i vores tænkning og praksis omkring børns læring, gennem egen og andres praksis.

Kompetenceudvikling fremadrettet

Kompetenceudviklingsplanen er en videreførelse af fælleskommunale kompetenceudviklingstiltag, der tilrettelægges for medarbejdere og ledelser på Viborg Kommunes skoler frem mod 2020. Arbejdet med kompetenceudvikling skal derfor ses som en dynamisk proces, der løbende udvikles og tilrettelægges i samarbejde mellem ledelse, praktikere og eventuelle uddannelses- og kursusudbydere med støtte og koordinering fra forvaltningen.

Planen skal ses i sammenhæng med de generelle fælles temaer og fokusområder, der kommer til udtryk i både de dialogbaserede aftaler og kvalitetsrapporterne – og har til formål at understøtte og opkvalificere arbejdet med fokusområderne på skolerne.

Sidst opdateret: 21.05.2019