Læsevanskeligheder

Læsning1

Har du et barn i læse-skrivevanskeligheder, kan du her på siden få overblik over vores indsats i Viborg Kommune.

Oplever du, at dit barn er i læse-skrivevanskeligheder kan du henvende dig til dit barns skole og få råd og vejledning. Du kontakter dit barns lærer. Alle skoler har en læsevejleder, der kan inddrages efter behov. PPL i Viborg Kommune kan inddrages. Du kan bede skolen kontakte PPL, eller du kan gøre det selv via ppl@viborg.dk


Ordblind?

I Viborg Kommune benyttes den nationale ordblindetest ved mistanke om ordblindhed. Ordblindetesten tages efter ministeriets anbefalinger i månederne marts, april, maj og juni og tidligst fra 3.klasse.

Forældre har retskrav på at få deres barn testet for ordblindhed én gang i elevens skoletid tidligst fra foråret 4.klasse

Hvis ordblindetestens resultat viser ordblindhed, skal skole og forældre i samarbejde lave en handleplan, der kompenserer de afdækkede vanskeligheder.

Hvis ordblindetestens resultat ikke viser ordblindhed, skal skole og forældre i samarbejde forsøge at finde andre forhold, der forklarer læsevanskelighederne og komme med passende tiltag.

Det er skolens ansvar at tilbyde eleven den nødvendige hjælp og støtte med udgangspunkt i de afdækkede vanskeligheder.

Viborg Kommunes Læsecenter, der ligger på Houlkær Skole, er en del af skolernes tilbud til ordblinde elever på mellemtrinnet (4.-6.årgang). Her tilbydes forløb til de ordblinde elever, der har brug for et særligt intensivt undervisningstilbud, hvor der undervises i kompenserende og kvalificerende strategier. Forløbene kan både være etårige eller flerårige og består af centrale og decentrale indsatser. Det er skolerne, der i samarbejde med forældrene henviser eleverne til et evt. ophold, og det er PPL, der fordeler pladserne.


Tidlig indsats

I Viborg Kommune arbejder dagtilbud, skole og hjem tæt sammen i et forpligtigende samarbejde om barnets læse-og skriveudvikling. Samarbejdet er med til, at børn i læse-skrivevanskeligheder opdages og støttes så tidligt som muligt.

Skolerne tilrettelægger i samarbejde med elev og forældre målrettet undervisning for elever i læse-skrivevanskeligheder og følger alle elevers skriftsproglige udvikling gennem evaluering, elevplaner og læsekonferencer på alle klassetrin. Det bestræbes at identificere ordblinde elever så tidligt i forløbet som muligt.

Det er skolernes ansvar at støtte og fremme elevens læse- og staveudvikling, så konsekvenserne af elevernes udfordringer mindskes – uanset om der er tale om ordblindhed eller andre skriftsproglige udfordringer.Indskoling – 0. – 3. klasse

 • Ved skolestart videregives relevante oplysninger om barnets sproglige udvikling til skolen.
 • I begyndelsen af børnehaveklassen bliver alle elever sprogvurderet.
 • Der afholdes en læsekonference, hvor elever med behov tilbydes særlig tilpasset undervisning.
 • I slutningen af børnehaveklassen bliver alle elever igen sprogvurderet.
 • Læreren i den kommende 1. klasse deltager i den sidste læsekonference i børnehaveklassen.
 • I 1. klasse testes alle elever i læsning i december måned.
 • Elever, der viser tegn på læse-skrivevanskeligheder, tilbydes særlig tilpasset undervisning i løbet af 1. og eventuelt 2.klasse(læseskub), hvor der er en særlig opmærksomhed i undervisningen med blandt andet direkte og systematisk undervisning i skriftens principper, særligt skriftens lydprincip.
 • I foråret 2. klasse testes alle elever for tegn på læse-skrivevanskeligheder med en gruppeprøve.
 • Elever, der i gruppeprøven viser tegn på læse-skrivevanskeligheder, testes herefter individuelt.
 • Elever, der fortsat viser tegn på læse-skrivevanskeligheder, tilbydes efterår 3.klasse særligt undervisningsforløb (VAKS).
 • Efter VAKS-forløbet testes alle elever, der har modtaget et særligt tilrettelagt forløb igen individuelt.
 • Elever, der fortsat viser tegn på læse-skrivevanskeligheder kan på et internt kompentencecentermøde anbefales at tage den nationale ordblindetest. Forældrene inddrages altid før og efter en ordblindetest uanset resultatet, og der præsenteres en plan for det videre forløb.
 • Ordblinde elever kan via PPL indstilles til et forløb i Viborg Kommunes Læsecenter. Der er henvisningsfrist 1.november og 1.april


Mellemtrin – 4. – 6. klasse

Elever, der er i 4.-6.årgang ligger i mangelfuld eller ikke tilstrækkelig præstation i nationale test i afkodning/læsning skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed anvendes den nationale ordblindetest, hvis den ikke er taget tidligere.

 • Det er skolens ansvar at tilbyde eleven den nødvendige hjælp og støtte med udgangspunkt i de afdækkede vanskeligheder.
 • Elever i læse-skriveudfordringer, herunder ordblinde elever, er inkluderet i den almene undervisning og tilbydes hjælp og støtte efter behov på egen skole.
 • Alle læse-skrivevanskeligheder imødegås med udgangspunkt i elevernes læringsforudsætninger i den almindelige undervisning i alle fag i skolen.
 • Ordblinde elever med behov for særligt intensivt forløb tilbydes efter behov et forløb i Læsecenter eller undervises alene på hjemskolen. Pladserne på Læsecentret fordeles efter behov og individuelle hensyn.

 

Udskoling – 7. – 9. klasse

Elever, der er i 7.-8.årgang ligger i mangelfuld eller ikke tilstrækkelig præstation i nationale test i afkodning/læsning skal afdækkes individuelt med andet materiale, hvoraf en del af dette materiale skal bestå af nonordsstavning og nonordslæsning passende for aldersgruppen. Ved begrundet mistanke om ordblindhed anvendes ordblindetesten, hvis den ikke er taget tidligere.

 • Elever i læse-skriveudfordringer, herunder ordblinde elever, er inkluderet i den almene undervisning og tilbydes hjælp og støtte efter behov på egen skole.
 • I løbet af 8. og 9. klasse videregiver skolen i samarbejde med elev og forældre elevens behov for støtte til den valgte ungdomsuddannelse, der sørger for at anskaffe de nødvendige hjælpemidler.
 • Elever med en funktionsnedsættelse som ordblindhed kan gå til eksamen på særlige vilkår, hvis skolelederen træffer beslutning herom. Særlige vilkår kan være brug af It kvalificerende hjælpemidler, som eleven er fortrolig med og bruger i den daglige undervisning.

 

Voksne med læse- og skrivevanskeligheder:

Der er også mange voksne, der har svært ved at læse og skrive.

Voksne i læse- og skrivevanskeligheder har i dag gode muligheder for at få tilbudt en gratis ordblindetest samt få ordblindeundervisning.

Du kan henvende dig til:

VUC Skive Viborg http://www.vucskive-viborg.dk/uddannelser/ordblindeundervisning/

AOF: https://viborg.aof.dk/temaer/ordblindfvu/

LOF Midtjylland: https://midtjylland.lof.dk/kurser-ordblinde-og-fvu/

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 15.12.2017