Læsecenter

Viborg kommunes Læsecenter er en del af folkeskolernes tilbud til ordblinde elever fra 4. til 6.klasse, der har brug for et særligt intensivt undervisningstilbud.

Læsecentret ligger på Houlkærskolen og dækker alle kommunens folkeskoler. Læsecentret er for elever i almen området fra 4.klasse, der har ordblindhed som den primære udfordring, og som vurderes af PPL til at have brug for et særligt intensivt undervisningstilbud.

På Læsecentret tilbydes ordblinde elever med et særligt behov forløb, som giver dem mere tid til den skriftsproglige læring, de undervises i afkodningsstrategier og kvalificerende it, de møder elever med de samme udfordringer, og læseudviklingen følges tæt af forældre, hjemskole, Læsecenter og PPL.

Om forløbene:

 • Forløbet på Læsecentret er som udgangspunkt flerårigt og består af centrale og decentrale forløb.
 • En gang om året undervises optagende elever 5 - 8 uger centralt i kommunens Læsecenter.
 • Under forløbet i Læsecentret undervises eleven i særligt tilrettelagte læse- og skriveprogrammer og arbejder med IT som kvalificerende værktøj.

 • I Læsecentret fortsætter VAKS-undervisningen.
 • Efter ophold holder Læsecentret et statusmøde med hjemskole, forældre og eleven om det videre forløb.
 • Resten af skoleåret undervises eleven på egen skole. På egen skole er eleven inkluderet i den almene undervisning og gør brug af erhvervede kompetencer fra Læsecentret. Her er IT programmer som CD ord og Into Words væsentlige


Hvem er læsecentret for?

 • Som udgangspunkt undervises ordblinde elever i Viborg Kommune på egen skole.

 • Ordblinde elever fra 4. - 6. klasse kan sideløbende få tilbudt et forløb i Læsecentret i op til 3 år i træk.

 • Forløbet består af undervisning på egen skole kombineret med et ophold i Læsecentret på Houlkærskolen én gang om året.

 • Undervisningen i Læsecentret er en del af elevens almindelige undervisning, da folkeskolerne i Viborg Kommune således har samlet ekspertisen og elever med særlige behov på én skole.


Formålet med dette tilbud er: 

 • At give ordblinde elever med et særligt behov intensive kurser i både afkodnings -og kompenserende strategier.

  Læsecentret har både fokus på elevens læse- og skriveudvikling og på elevens brug af IT som kvalificerende værktøj i relevante skolefag.

 • Målet er, at eleven i højere grad bliver i stand til at læse og skrive alderssvarende tekster selvstændigt.

 • At finde elevens optimale læse- og læringsstrategier.

 • At eleven fortsat lærer at anvende computeren som et kompenserende og kvalificerende værktøj.

 • At udarbejde særlige handleplaner og fokuspunkter i samarbejde med hjemskolen for den enkelte elevs undervisning.

 • At eleven møder ligestillede, der har de samme udfordringer med skriftsproget.

 • At orientere forældrene om elevens muligheder, og om hvordan de hjemme kan støtte eleven i det daglige arbejde.

   

Sådan bliver man optaget på læsecentret:

 • Det er skolerne, der på baggrund af ordblindetesten og daglige iagttagelser, der beslutter, hvem de henviser til et ophold på Læsecenter. PPL herunder kommunens læsekonsulent kan inddrages i beslutningsprocessen.  

 • Elever, der henvises, skal have gennemført den nationale ordblindetest, og resultatet skal være i kategorien rød. Sidste henvisningsdato for efteråret er 1.november, og i foråret er det 1.april.

 • Henvisninger behandles af PPL, der vurderer elevens færdigheder og potentialer og henviser til et eventuelt forløb på Læsecenter.


IT i undervisningen:

 • Kvalificerende It er en væsentlig del af nøglen for eleven i store skriftsproglige udfordringer. Derfor stiller hjemskolen IT til rådighed for ordblinde elever, der medbringer dette til undervisning på Læsecentret.

 • En stor del af undervisningen på Læsecentret består af inddragelse af IT programmer, der understøtter elevernes læse- og stavefærdigheder.

 • Programmerne er også en naturlig del af undervisningen på hjemskolen og i elevens arbejde hjemme.

 • Computeren tilhører elevens hjemskole.

   

Samarbejde:

 • Læsecentret har et tæt samarbejde med elev, forældre og hjemskole.

 • Nye elever og forældre inviteres til et fælles intromøde på Læsecentret før et ophold.

 • Elevens læsning og stavning testes før og efter et ophold. Testresultaterne bruges af Læsecenter og hjemskole, så undervisningen tilrettelægges bedst muligt.

 • Der er tæt kommunikation mellem Læsecenter og forældrene under et ophold.

 • Eleven, forældrene og hjemskole inviteres efter ophold til et statusmøde på Læsecentret, hvor der er fokus på elevens læse- skrivefærdighed og den fortsatte undervisning. 

 • Skolens læsevejleder er tovholder mellem skolen og Læsecenter og deltager så vidt muligt i alle statusmøder.

 • Læsecentret har et tæt samarbejde med kommunens læsekonsulent.


Transport:

Under det centrale forløb foregår elevens transport fra hjem til Læsecenter med offentlig transport.

Henvend jer til skolesekretæren på elevens egen skole, som kan udstede gratis bus- eller togkort efter gældende regler.

Spørgsmål om kommunens Læsecenter skal stilles til Læsekonsulent Lenette Krathmann Jensen lej@viborg.dk / 29404495

Sidst opdateret: 08.02.2019