Gør en forskel for en ung uledsaget flygtning

Få forældremyndigheden over en uledsaget ung flygtning. Lige nu søger vi frivillige.

Børn under 18 år, der kommer til Danmark uden forældre eller værge og søger asyl, kaldes uledsagede mindreårige asylansøgere. De har brug for en voksen, som kan agere værge og støtte i den ofte turbulente tid, det er for den unge. Herunder kan du læse om ansvar, opgaver og rollen som forældremyndighedsindehaver for en ung uledsaget flygtning:

Hvad er mit ansvar?

 • Varetage et uledsaget barns tarv og rettigheder.
 • Sikre, at der drages den fornødne omsorg, og at alle beslutninger bliver truffet med udgangspunkt i barnets bedste.
 • Omhyggeligt at informere og lytte til barnet og på bedste vis at inddrage barnet, når væsentlige beslutninger skal træffes.

I dialogen med barnet skal forældremyndighedsindehaveren tage udgangspunkt i barnets alder og modenhed.

Hvad er mine opgaver?

 • Samarbejde med de involverede myndigheder og andre aktører som fx et opholdssted eller en institution.
 • Forældremyndighedsindehaveren kan i den forbindelse repræsentere barnet, bede om aktindsigt og klage over afgørelser truffet af myndigheder.
 • Man er værge, hvilket vil sige, at man har ansvaret for barnets eventuelle indtægter og formue. Man skal sørge for, at indtægter og formue anvendes til gavn for barnet.

Hvad er min baggrund for dette frivillige engagement?

 • Være frivillig forældremyndighedsindehaver indebærer, at man kan og vil udfylde sin rolle ved aktivt at involvere sig i alle væsentlige spørgsmål vedrørende barnet.
 • Man tilbyder som frivillig en social og medmenneskelig støtte, og man bør som udgangspunkt være indstillet på et jævnligt samvær.
 • Det er gennem det løbende samvær og relationen til den unge, at den frivillige forældremyndighedsindehaver får mulighed for at vurdere, hvad de bedste fremadrettede løsninger bør være for barnet.
 • For at undgå, at der opstår nogen interessekonflikt, bør en forældremyndighedsindehaver altid findes blandt personer, der står i en uvildig position i forhold til barnet. Det betyder som udgangspunkt, at vedkommende skal være uafhængig af et eventuelt opholdssted og myndigheder med sagsansvar for barnet.

Hvor langt tid kan man have forældremyndigheden? 

I de fleste tilfælde vil der være tale om et engagement, der varer frem til, at den unge fylder 18 år og selv bliver myndig. Dog er der nogle undtagelser:

 • Forældremyndigheden bortfalder, hvis forældrene rejser ind i landet eller på anden måde bliver i stand til at udøve myndigheden over deres barn.
 • Forældremyndigheden bortfalder også, hvis den unge indgår ægteskab og derved selv bliver myndig

Når den unge fylder 18 år, ophører forældremyndigheden automatisk, fordi den unge selv bliver myndig. Det er vigtigt, at forældremyndighedsindehaveren på dette tidspunkt orienterer den unge om forældremyndighedens ophør.

En afgørelse om forældremyndighed kan ændres, hvis Statsforvaltningen vurderer, at det er bedst for barnet. Det kræver, at en anden person kan udpeges som forældremyndighedsindehaver.
   

Sidst opdateret: 24.11.2017