Profil og vedtægter

Profil og vedtægter

Profil
Viborg Ungdomsråd er uafhængig af politiske organisationer og har blandt andet til opgave at være talerør for de unge overfor Byrådet og de kommunale udvalg.
Endvidere yder Viborg Ungdomsråd rådgivning og støtte for unge til at gennemføre projekter m.v.

Vedtægter

§ 1. Viborg Ungdomsråd

Stk. 1. Rådets navn er Viborg Ungdomsråd. Forkortes VUR.
Stk. 2. Viborg Ungdomsråd er uafhængig af politiske organisationer.
Stk. 3. Formålet er at arbejde for de unges sag og interesser

§ 2. Viborg Ungdomsråd har til opgave:

Stk. 1. At være talerør for de unge overfor Byrådet og de kommunale udvalg,
Stk. 2. At styrke og støtte samarbejdet mellem unge i Viborg Kommune,
Stk. 3. At samarbejde med andre grupper om projekter af fælles interesse,
Stk. 4. At fungere som rådgiver og vejleder for unge om, hvor de kan få hjælp og støtte til at gennemføre projekter og lignende.


§ 3. Viborg Ungdomsråds samarbejde med kommunen:

Stk. 1. Børne- og Ungdomsudvalget og de øvrige kommunale udvalg skal høre Ungdomsrådet i de sager, der vedrører unge.
Stk. 2. Børne- og Ungdomsudvalget og de øvrige kommunale udvalg sender den åbne del af dagsordnerne til Viborg Ungdomsråd og kan indkalde Ungdomsrådet til møde.
Stk. 3. Ungdomsrådet er repræsenteret med taleret i bestyrelsen for Viborg Kommunes Ungdomsskole. Endvidere er Ungdomsrådet repræsenteret i UngBo’s bestyrelse og i Borgerhuset Stationens bestyrelse og andre relevante råd.
Stk. 4. Viborg Ungdomsråd og Børne- og Ungdomsudvalget afholder i fællesskab ungdomshøringer hvert år for at på denne baggrund at kunne revidere Viborg Kommunes Ungdomspolitik.

 


§ 4. Alle unge mellem 13 og 24 år, som er bosiddende i Viborg Kommune, har valg- og stemmeret til Viborg Ungdomsråd.

§ 5. Sammensætning af Viborg Ungdomsråd

Stk. 1. Ungdomsrådet består af op til 19 medlemmer, heraf vælges 15 på fællesmøde. Dertil kommer op til 1 medlem udpeget af Viborg Kommunes Fælleselevråd, 1 medlem udpeget af Viborg Kommunes Unges Integrationsråd og 2 medlemmer fra Viborg Kommunes folkeskolers elevråd valgt ved fælleselevrådets årlige stormøde.
Stk. 2. Derudover består Ungdomsrådet af op til 3 prioriterede suppleanter, der indkaldes til møderne med tale-, men ikke stemmeret.
Stk. 3. I det omfang fællesmødevalgte medlemmer er fratrådt eller har meldt afbud eller er udeblevet opnår suppleanterne stemmeret.
Stk. 4. Det tilstræbes at Ungdomsrådet har en bred geografisk repræsentation.

§ 6 Fællesmødet

Stk. 1. Dagsorden for fællesmødet:
1. Valg af ordstyrer
2. Ungdomsrådets beretning
3. Forslag og debat om fremtidige opgaver
4. Valg af 15 ungdomsrådsmedlemmer
5. Valg af 3 prioriterede suppleanter
6. Eventuelt

Stk. 2. Der vælges nyt Ungdomsråd hvert år i sidste kvartal.
Stk. 3. Ungdomsrådet indkalder til fællesmødet med mindst 4 ugers varsel.
Stk. 4. Det tilstræbes at Ungdomsrådet har en bred geografisk repræsentation.
Stk. 5. De nyvalgte medlemmer tiltræder ved første møde efter fællesmødet
Stk. 6. Ungdomsrådet konstituerer sig på første møde efter nyvalg, hvor rådet vælger formand og næstformand
Stk. 7. Ungdomsrådet vedtager årligt en arbejdsplan med baggrund i fællesmødets forslag om fremtidige opgaver.

Afstemningsregler ved fællesmødet:
Stk. 8. Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal.
Stk. 9. Alle personvalg, hvor der opstilles flere personer end der skal vælges, foretages ved skriftlig afstemning.
Stk. 10. Afstemninger i øvrigt foregår ved håndsoprækning.
Stk. 11. Ændring af vedtægter kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte på fællesmødet stemmer for.
Stk. 12. Ungdområdets forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres mindst 14 dage før fællesmødet.


§ 7. Indsupplering

Stk. 1. Ved tilfælde af, at der ikke er 15 medlemmer af Ungdomsrådet, efter suppleanters tiltræden, kan indsupplering finde sted.
Stk. 2. Ved indsupplering skal ansøgningen indsendes skriftligt til Ungdomsrådet.
Stk. 3 Ansøgningen behandles på først kommende ungdomsrådsmøde.
Stk. 4. Indsupplering kræver 2/3 flertal i Ungdomsrådet, hvor minimum halvdelen af rådet er til stede.

§ 8. Ungdomsrådets møder er offentlige. Alle unge i aldersgruppen 13 – 24 år har ret til at deltage i Ungdomsrådets behandling af de enkelte sager, uden stemmeret.


§ 9. Ungdomsrådet fastsætter, i samråd med Ungdomsrådets sekretariat, selv forretningsordenen for Viborg Ungdomsråd.


§10. Der indkaldes til ungdomsrådsmøde med mindst én uges varsel.


§ 11. 2/3 af Ungdomsrådets medlemmer kan indkalde til ekstraordinært fællesmøde med mindst 2 ugers varsel.


§ 12. Viborg Ungdomsråd kan nedsætte et eller flere underudvalg.

Stk. 1. Underudvalgene kan sammensættes af unge, der ikke er medlem af Viborg Ungdomsråd.
Stk. 2. Underudvalgene refererer til Viborg Ungdomsråd og kan ikke selvstændigt fremsende forslag eller påberåbe sig at repræsentere Viborg Ungdomsråd udadtil.

§ 13. Viborg Kommune stiller sekretariat og mødelokale til rådighed for Viborg Ungdomsråd.


§ 14. Medarbejder(e) fra Børn-og Ungeforvaltningen deltager i Ungdomsrådets møder.


§ 15. Vedtægtsændringer skal godkendes af Viborg Kommune.


§ 16. Opløsning af Viborg Ungdomsråd skal behandles på to fællesmøder med mindst 2 måneders mellemrum og skal vedtages på begge møder med mindst 2/3 af de fremmødte, og godkendes af Viborg Kommune.


Godkendt af Byrådet den 1. september 2010.
Sidst opdateret: 18.12.2013

 

Sidst opdateret: 04.07.2018