Pasningstilbud

Voksen, der leger med børn

Viborg Kommune ønsker at tilbyde den bedste kvalitet i vores pasningstilbud. Dette gælder både dagpleje, vuggestue og børnehave.

I Viborg Kommune er der 3 forskellige typer af dagtilbud: det kommunale, det selvejende og det private.

De kommunale dagplejer, vuggestuer og børnehaver

Et kommunalt dagtilbud er en dagpleje, vuggestue eller børnehave, som drives af Viborg Kommune. I vælger som forældre selv, hvilket tilbud, I finder bedst til netop jeres barn. De kommunale dagtilbud er i Viborg Kommune organiseret i 5 områder med hver sin områdeleder, som er øverste leder for både dagpleje og børnehusene i området. Hvert område har en områdebestyrelse, som består af forældrevalgte repræsentanter.

Vi fokusere på barnets trivsel

Viborg Kommune er ambitiøs og arbejder målrettet for at tilbyde alle børn i alderen 0-6 år de bedste læringsmiljøer. Fokus er på det enkelte barns udvikling, trivsel, læring og dannelse. For at lykkes med det er det en forudsætning, at medarbejdere og ledere i vores dagpleje, vuggestuer og børnehaver er dygtige og veluddannede. Derfor er der løbende kompetenceudvikling for alle faggrupper i dagtilbud. Blandt andet om sprogarbejde og Marte Meo, som er en metode, der er med til at styrke samvær og nærvær mellem de voksne og børnene. De kommunale dagtilbud i Viborg Kommune deltager løbende i relevante forsknings – og udviklingsprojekter, som gør os dygtigere og er med til at højne kvaliteten i de kommunale dagtilbud.

De kommunale dagtilbud arbejder tæt sammen med skolerne i barnets overgang fra dagtilbud til skole, så der bliver bedst mulig sammenhæng i barnets læringsbane.

De selvejende børnehuse

Et selvejende børnehus er finansieret af det kommunale budget, men er drevet af en forældrebestyrelse. I praksis vil det sige, at Viborg Kommune tildeler det selvejende børnehus det samme beløb som de kommunale børnehuse får til personale og drift, men det er bestyrelsen i det selvejende børnehus, der står for driften. Det vil sige, at der er en driftsoverenskomst mellem det selvejende børnehus og kommunen.
Et selvejende børnehus er ikke en del af den kommunale områdeledelse i Viborg Kommune. Det er bestyrelsen, som har ansvaret for driften og er arbejdsgivere. Bestyrelsen er i samarbejde med leder og personale med til at udstikke de pædagogiske retningslinjer for børnehuset. Alt sammen inden for de overordnede rammer, som Viborg Kommune og lovgivningen tillader.
Viborg Kommune har tilsynspligt med selvejende børnehuse, ligesom den har det i forhold til alle andre dagtilbud i kommunen. I et selvejende børnehus er forældrebetalingen den samme som i kommunens øvrige dagtilbud.
I 2018 er der i Viborg Kommune 7 selvejende børnehuse. Personale og ledelse i selvejende børnehuse har mulighed for at deltage i kommunale projekter og kompetenceudvikling mod egenbetaling.

Private børnehuse

I Viborg Kommune er der 13 private børnehuse. Børnepasning i et privat dagtilbud ligger uden for kommunens regi. De, der er ansat i private dagtilbud er hverken ansat eller lønnet af kommunen. De ansatte er kun i yderst begrænset omfang en del af den fælles kompetenceudvikling kommunen gennemfører for de ansatte i kommunale dagtilbud.
Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, dog skal der som minimum opkræves det samme som i et kommunalt pasningstilbud. Private børnehuse har dog ret til at opkræve mere. Loven gør det muligt at trække et eventuelt overskud ud af driften af det private dagtilbud. Oprettelsen af et privat dagtilbud skal godkendes af kommunen, men skal ikke have nogen driftsaftale eller kontrakt med kommunen. Der er ingen pligt til at aflevere regnskab til kommunen.
Kommunen har pligt til at føre tilsyn med den private pasningsordning.
Hvis du ønsker at benytte et privat pasningstilbud har Viborg Kommune pligt til at give et økonomisk tilskud. Dog maksimalt det, der svarer til tilskuddet i den kommunale pasning. Viborg Kommune yder ikke tilskud til pasning af egne børn. 

Sidst opdateret: 12.07.2018