Naturhandleplaner

Naturperlen Hald Sø i N35

Viborg Kommune har udarbejdet én vandplan og otte naturhandleplaner. Læs mere om naturhandleplanerne her.

Staten har igangsat en proces for 2. generation af de såkaldte Natura 2000-planer eller naturplaner - se mere her (link til Naturstyrelsen).

Viborg Kommune arbejder på de dertil hørende kommunale handleplaner, som skal være politisk godkendt senest den 20. oktober. Der vil i løbet af efteråret blive lagt en status her på siden.

1. generation af naturplanerne

I forbindelse med 1. generation af naturplanerne godkendte Viborg Byråd otte naturhandleplaner for Viborg Kommune.

Her kan du se pdf-udgaver af de otte gældende handleplaner:

Natura 2000
Handleplanerne er en kommunal udmøntning af de statslige Natura 2000-planer. Du kan se mere om Natura 2000 i Viborg Kommune og på landsplan her.

Processen for handleplaner
Viborg Kommunes otte Natura 2000-handleplaner skulle ifølge Miljømålsloven være godkendt senest den 8. december 2012.

Her er en oversigt over processen og den politiske behandling:

  • Viborg Byråd: Forslag til planerne blev behandlet og godkendt på mødet den 23. maj 2012 og sendt i offentlig høring - se Byrådsbeslutningen her (punkt 134).
  • Offentlig høringsperiode (mindst otte uger): Fredag den 3. juni - fredag den 3. august 2012.
    Klima- og Miljøudvalget: Planerne blev behandlet på møde torsdag den 1. november 2012: Se beslutningen (punkt 4) med link til handleplanerne og resultatet af den offentlige høring.
  • Økonomiudvalget: Planerne blev behandlet på møde onsdag den 14. november 2012 - se beslutning (punkt 22).
  • Byrådet: Planerne blev behandlet og godkendt på møde onsdag den 21. november 2012 - se beslutning (punkt 15).
  • Annoncering af godkendelsen af planerne: Lørdag den 8. december 2012. 
  • Klageperiode: Lørdag den 8. december 2012 - lørdag den 5. januar 2013.
  • Udløbet af klageperioden lørdag den 5. januar 2013: Der blev ikke modtaget klager.
  • Implementeringen af de otte planer er igangsat - se her.

Modtagne høringssvar
De modtagne høringsvar til hver enkelt handleplan kan findes i portalen med de digitale udgaver under Høring, fx som her.
Alle bemærkningerne er indgået i Byrådets behandling og godkendelse af de endelige planer.
De, der har indsendt høringssvar, har fået individuelle svar tilbage.

Miljøvurderinger
Viborg Kommune har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke vil blive gennemført miljøvurderinger for de otte handleplaner.
Begrundelsen for afgørelserne fremgår af de enkelte planer.
Der kunne klages over afgørelserne inden fire uger, dvs. inden fredag den 29. juni 2012.
Du kan finde klagevejledningen her.
Der blev ikke modtaget klager.

Eventuelle klager over afgørelserne
Afgørelserne om godkendelse af de enkelte handleplaner er truffet efter miljømålslovens § 46c.
Det har været muligt at klage over hver enkelt afgørelse. Afgørelserne kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagereglerne fremgår af §§ 53-58 i Miljømålsloven.
Et eventuelt søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, dvs. senest den 8. juni 2013.

Læs mere om Viborg Kommunes vandhandleplan her.

Sidst opdateret: 07.09.2016